Oud Veendam

Centrum, deel 4Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Een onderdeel van het uitbreidingsplan in het begin van de vorige eeuw bestond uit de bouw van een wijk met arbeiderswoningen. De Nieuwstraat was een van de straten in deze wijk en vormde de verbinding tussen het A.G.W. Plein en de Nieuwe-laan. De woningen zijn allen vervangen door nieuwbouw.

Hier ziet u een prachtige opname van het Margretha Hardenbergplein dat via het kleine poortje in verbinding stond met de Leliestraat.

Hier een foto uit 1927 van het A.G.W. Plein. Het plein was een kruispunt van vier straten te weten de Adderstraat, de Nieuwstraat, de A.G.W. straat en de Leliestraat.

Hier een iets jongere foto van het plein. De complete wijk is rond 1985 afgebroken en vervangen door nieuwbouw waarbij ook het voormalige fabrieksterrein van Ten Horn werd betrokken. De charme van weleer is helaas verdwenen.

De AE straat aan het begin van de jaren dertig. Het vormt de verbinding tussen de A.G. Swartstraat en de AE kade. De kerk behoorde toe aan de Vrij Evangelische gemeente. Deze kerk werd gesticht na de scheuring in 1924 in de gemeente die eerst aan het Bov. Oosterdiep was gevestigd. In 1952 is men weer bij elkaar gekomen en werd de kerk aan het Bov. Wester-diep afgebroken. Deze kerk op de foto werd door de brand in 1971 volledig verwoest en door nieuwbouw vervangen

Oud Veendam

Centrum, deel 3Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Deze prachtige foto is genomen in de Nieuwelaan, nu Jacob Bruggemalaan. Het betreft het gedeelte aan de Westerdiepzijde. Aan de linkerzijde stond een oud rijtje woningen waar helaas nog geen foto's van beschikbaar zijn. Het kleine torentje op de foto behoorde toe aan de gereformeerde kerk van voor 1906 toen er een nieuwe werd gebouwd. De straat was in die tijd nog een zandweg met aan beide zijden een prachtige rij bomen.

Hier ziet u de ‘nieuwe' kerk die in 1906 werd gebouwd en de kerk uit 1863 verving. De pastorie aan de rechterzijde staat op de plaats van de eerste kerk die hier stond. De kerk op de foto werd in 1965 afgebroken en vervangen door een nieuwe in de dr. Kuiperstraat. De pastorie was reeds verdwenen om plaats te maken voor de doorbraak van diezelfde Kuiperstraat.

Hier een foto van het ‘Bouwhuis'. Het met riet gedekte complex werd gebouwd in 1918 en herbergde de dienst gemeentewerken en later de brandweer. Beide instanties hebben het complex verlaten en zijn elders ondergebracht.

Hierbij een foto uit de jaren dertig van de woningen tegenover het Bouwhuis. De vroegere zandlaan met zijn bomenrijen is verworden tot een volwaardige woonstraat.

Hier ziet u een prachtige historische foto uit 1913 van de Nieuwelaan aan de zijde van het Oosterdiep. Goed te zien is dat de laan onverhard was en dat er aan beide zijden hoge bomen stonden. Aan de linkerzijde ziet men de contouren van de vroegere Fransche School later ook nog muziekschool.

Op deze foto zijn we bijna op het Beneden Oosterdiep aangeland. Nog steeds ziet men aan beide zijden bomen. Later zijn, mede door het toegenomen autoverkeer, aan een zijde de bomen verdwenen. Aan het einde kan men nog net de contouren zien van de woningen die aan de overzijde van het Ben. Oosterdiep stonden. Deze zijn afgebroken waardoor de Jacob Bruggemalaan overging in de Loydsweg.

Oud Veendam

Centrum, deel 2Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Een van de mooiste gebouwen die Veendam heden ten dage nog rijk is, is de voormalige Hoogere Burgerschool waarin nu het Veenkoloniaal Museum is gevestigd. Het gebouw dat opgeleverd werd in 1911 was destijds een van de eerste gebouwen die werd gebouwd in het kader van het stratenplan. Het gebouw bezit een prachtige voorgevel. Geheel links ziet men de rails van het smalspoor dat komende uit de Kerkstraat via de van Beresteinstraat naar het station ging.

Hierbij een uitzicht op de Hoogere Burgerschool vanuit de voormalige Veenlusttuin. De tuin die jammer genoeg opgeofferd werd aan de Promenade had een achteruitgang aan de Winkler Prinstraat. Aan de rechterzijde bevond zich het grote sportterrein. Deze foto uit 1934 laat zien dat Veendam toen echt het predikaat ‘Parkstad' verdiende. Of het dit met het huidige beleid nog steeds zo verdiend valt te betwijfelen.

Op deze foto de Burgemeester de Hoopstraat. Aan de rechterzijde de conciërgewoning die behoorde tot de Hoogere Burgerschool. De kleine boompjes aan de rechterzijde zijn uitgegroeid tot volwassen beuken.

De Torenstraat heet tegenwoordig ds. Petersenstraat. Vanuit deze straat had men vroeger zicht op zes torens. De toren op de achtergrond behoort toe aan de Ned. Hervormde kerk aan de Kerkstraat.

Deze foto is genomen in de voormalige Torenstraat in de richting van de Jacob Bruggemalaan. Links de voormalige Chr. ULO en iets verder de Chr. lagere school. De ulo werd gebouwd in 1921 en de lagere school in 1916. Op de achtergrond de gereformeerde kerk aan de Jac. Bruggemalaan.

Hier de Chr. lagere school die gebouwd werd in 1916 en in de plaats kwam voor de school die stond op de doorbraak van de Torenstraat met de Jacob Bruggemalaan. Deze doorbraak werd gemaakt in het kader van het stratenplan. De school werd later aan beide zijden verhoogd met een verdieping en het karakteristieke torentje verdween.

Oud Veendam

Centrum, deel 1Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


De van Beresteinstraat aan het begin van de jaren veertig. Deze straat vormt een denkbeeldige as tussen het station en de voormalige Mulo. De straat is destijds aangelegd als onderdeel van een stratenplan dat in het begin van de vorige eeuw werd uitgevoerd.

Op deze foto de prachtige fontein die aan Veendam werd geschonken door de toenmalige burgemeester Wilkens. Het was een gedenkteken ter gelegenheid van de aansluiting op het waterleidingnet. De fontein is in de jaren zestig verplaatst omdat het in de weg stond. Het werd geplaatst aan de vijver gelegen aan de AE Kade. Inmiddels is de fontein in het kader van de aanpak van het centrumgebied terug geplaatst op de oude plek waar het een prominente plaats inneemt.

Hier een foto van het hertenkamp en de achterliggende Mulo. Het is uniek dat een plaats als Veendam een groene oase zoals de hertenkamp en omgeving bezit en er zou ook geen discussie moeten plaatsvinden over het voortbestaan ervan. Ook het hertenkamp was een onderdeel van het stratenplan en werd aangelegd op het voormalige gebied dat behoorde tot het buiten Veenlust. De foto toont de situatie rond 1925.

Hier een foto van het prachtige monumentale gebouw dat eens de Mulo en later de Mavo herbergde. Het geheel vormt een harmonieus geheel met de voorliggende hertenkamp. Het gebouw werd gebouwd in 1915. De foto dateert van vlak na de oplevering en er staan aan weerszijden nog geen huizen. Het is nu in gebruik als streekschool.

Het Hertenkamp. Voor vele Veendammers een klein groen paradijsje in de hectische wereld van het jachtige autoverkeer. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen te vinden zijn die er het liefst een parkeerplaats zouden aanleggen.. Men zou blij moeten zijn dat het in deze tijd nog mogelijk is dat er zo'n plekje in het centrum bestaat en dat het niet aan economische belangen is opgeofferd. Het zou een schande zijn als er naast het voormalige sportpark, het Julianapark ook het laatste stukje opgeofferd zou worden aan het blik. Afblijven dus.

Vanaf hier een blik op de Hertenkampstraat en de achterliggende Mulo. De huizen en Mulo zijn allen in dezelfde stijl gebouwd en vormen een samenhangend geheel dat niet los kan worden gezien. Het geheel zou dan ook in zijn geheel bewaard moeten blijven voor het nageslacht.

Oud Veendam

Beneden VerlaatRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Het Beneden Verlaat was tot het eind van de negentiende eeuw het centrum van Veendam. Het was er altijd een drukte van belang daar zowel de schepen uit het Westerdiep als die uit het Oosterdiep hier de sluis moesten passeren. Vele bedrijven en winkeltjes hadden zich hier gevestigd. Deze foto toont de situatie rond het eind van de negentiende eeuw. Te zien is de sluis, de klapbrug en de aardappelmeelfabriek van Meihuizen Boon opgericht in 1865

Een luchtfoto van de aardappelmeelfabriek van Meihuizen Boon. Deze fabriek behoorde tot een van de eerste in zijn soort. De productie werd in 1935 gestaakt en kort erna werd de fabriek afgebroken. Op deze plaats staat nu oa. een fabriek voor scholmeubilair. De aardappelmeelfabriek maakte gebruik van het schone water van de Oude AE die door de polder achter de fabriek liep daar het water uit het kanaal voor de fabriek door de vervuiling niet bruikbaar was.

Deze foto toont goed de aardappelmeelfabriek en de sluis aan het Ben. Verlaat. De fabriek is reeds verdwenen en ook de oude huizen rondom de fabriek zijn in de loop van de tijd gesloopt.

Het is een bedrijvigheid alom op deze foto. Het toont het Ben Verlaat omstreeks 1915. Nog steeds is er veel te beleven aan het Ben. Verlaat hoewel de scheepvaart langzaamaan afnam en er minder schepen de sluis passeerden. Heden ten dage is het kanaal deels gedempt, de brug verdwenen en is de sluis niet meer dan een vervallen overblijfsel uit de historische rijke tijden van weleer. Als deze sluis eens zou kunnen spreken wat zou ze een rijke bron van historische vertellingen kunnen zijn. De schepen en de daarbij behorende bedrijvigheid zijn voor altijd verdwenen en nooit zal er meer een turf of aardappelschuit deze sluis passeren.

Deze foto is genomen vanaf het Scholthuizen in de richting van de Vredenrustlaan. De foto is genomen in de begin jaren zestig. Aan de slagbomen bij de brug is kan men opmaken dat het Westerdiep nog in gebruik was. De Vredenrustlaan maakt deel uit van het uitbreidingsplan, Plan Noord. Tot voor de uitbreiding was dit alles open veld en als men uit de Middenweg vanuit de richting Muntendam kwam moest men de weg vervolgen via het Westerdiep.

Een foto genomen vanuit de Vredenrustlaan richting Muntendam Hier passeert men Scholthuizen wat gezien wordt als het oudste gedeelte van Veendam. Scholthuizen ligt op een uitloper van een zandrug en werd reeds voor de stichting van Veendam bewoont onder de naam Boven Muntendam.

Oud Veendam

EgypteneindRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Hier is het allemaal begonnen, het Egypteneinde. Toen er in 1647 begonnen werd met het ontginnen van het veen groef men vanuit het dan reeds aanwezige Medemerdiep, een kanaal zuidwaarts, het Oosterdiep. Nadat het Beneden Verlaat is gegraven wordt het laatste gedeelte van het Egypteneinde gedempt en wordt het een doodlopend kanaal.

Een prachtige overzichtsfoto van het Egypteneinde zoals het er eens bijlag. Het kanaal is nu gedempt en niets wijst er op dat hier eens water heeft gelopen. De foto is van voor de jaren veertig en genomen ter hoogte van nummer 61.

Deze foto is genomen vanaf het Oosterdiep in de richting van Meeden. De foto dateert uit de begin jaren dertig. Let ook eens op de handkar links en de schippershuizen rechts.

Een van de scholen die Veendam eens rijk was. Het betreft een Chr. Kostschool op de hoek van het Beneden Dwarsdiep en het Egypteneinde. Van deze school is alleen bekend dat het een school betrof voor meisjes van de gegoede burgerij. De directrice was Mej. L.W. Karsen. Verder is er weinig van deze school bekend. De foto dateert van ± 1915

Een uniek exemplaar. Het toont het kruispunt van het Ben. Oosterdiep, het Egypteneinde en het Ben. Dwarsdiep. Het gebouw in de hoek is de Chr. Kostschool van Mej. Karsen tevens zou dit de geboorteplaats zijn van de bekende dominee de Cock. De molen rechts is van Mulder. Het onderste gedeelte is nog steeds aanwezig.

Een foto genomen vanaf de brug over het Ben. Dwarsdiep aan de Oosterdiepzijde. De foto is genomen halverwege de jaren vijftig. De molen van Mulder is reeds verdwenen. Links is nog net een gedeelte te zien van de kunstmesthandel van Tonkes.

Oud Veendam

Beneden Oosterdiep, deel 5Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Een foto uit het begin van de vorige eeuw toont ons het café dat uiteindelijk moest wijken voor de doorbraak van de Meezenbroekstraat. Naast dit pand de woning van de bekende veearts Monster. Als derde woning ziet men het voormalige woonhuis van de ‘beroemde' kapitein Hazewinkel die met zijn schip de wereld rond voer. Deze woning is het enige bijna gave exemplaar die is overgebleven van alle kapiteinswoningen die zich eens langs het diep bevonden. Helaas ze zijn er niet meer en ze komen nooit meer terug.

We bevinden ons nu bijna aan het eind van het Ben. Oosterdiep. De witte villa behoorde vroeger toe aan de kwekerij van Kloosterhuis. Deze kweekte oa. rozenzaailingen die gebruikt werden als onderstam voor gecultiveerde rozen. De teelt van rozenonderstammen was en is nog steeds een belangrijke teelt in de Veenkoloniën. Door de unieke grondstructuur die men alleen hier aantreft is het mogelijke om onderstammen te telen van hoge kwaliteit. Op de achtergrond ziet men de Carolinenbrug die zich bevond ter hoogte van Van der Ploeg.

Hier een mooi straatbeeld van het benedenste deel van het Ben. Oosterdiep. Het pand aan de rechterzijde van de witte villa was de lagere school van meester van Zomeren. Hij woonde zelf in het voorhuis. Achter de woningen bevonden zich de uitgestrekte kwekerijen van Kloosterhuis. De school heeft uiteindelijk moeten wijken voor de doorbraak van de Somerlustweg. Ook de woningen rechts zijn reeds vervangen door nieuwbouw.

Op deze foto ziet u als derde woning, het bedrijf van de zeer bekende fam. Van der Ploeg. Vele ouderen hebben zich laten vervoeren met de vervoermiddelen die van der Ploeg ter beschikking had zoals koetsen, autobussen en auto's die van der Ploeg verhuurde.

De Remiselaan. Een straat met arbeiderswoningen die menigeen bekend in de oren klinkt. In het begin was het een nette zijstraat van het Ben. Oosterdiep. Echter de straat verpauperde snel en kreeg al snel een slechte naam. Uiteindelijk is de complete straat gesloopt en omgevormd tot klein parkje

Oud Veendam

Beneden Oosterdiep, deel 4Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Een foto genomen aan de noordzijde van de Jacob Bruggemalaan. Het pand op de hoek is door een brand vernield en is inmiddels net als het naastgelegen pand verdwenen. Deze foto dateert uit de beginjaren vijftig. De woningen staan er nog net zo alleen het diep is verdwenen en vervangen door asfalt.

Een werkelijk unieke foto van de Veendammer Cartonnagefabriek uit 1926. Helaas is het mooie gebouw onherkenbaar verbouwd. In de voormalige fabriekshallen treft men nu een winkelcentrum aan.

Deze foto is iets noordelijker genomen en men bevindt zich tegenover het huidige winkelcentrum. Via deze brug was het mogelijk om bij de aardappelmeelfabriek van van Linge te komen. Het hoge gebouw was de voormalige cartonnagefabriek.

De eerste vier huizen op deze foto zijn allen verdwenen en vormen nu de doorbraak van de Voormolenstraat, drie woningen en een garagebedrijf. Een bekende zaak die hier gevestigd was, was de coöperatieve bakkerij ‘de Dageraad'

Op de foto links ziet men het toenmalige kantoor van de firma van Linge in de tijd dat het kantoor zich nog aan de wegzijde bevond. Later is het kantoor naar de overzijde verplaatst. De foto dateert uit 1909.

Deze twee schippershuizen die eens op de hoek stonden bij de voormalige fabriek van Van Linge stonden, vormden eens een prachtig voorbeeld van hoe eens de bebouwing langs het diep eruit moet hebben gezien. Helaas heeft men het nodig gevonden om deze woningen te slopen. Men heeft met de vrijkomende materialen weer een woning gemaakt en deze opgebouwd nabij het Borgerspark. Het was beter geweest ze te laten staan.

Oud Veendam

Beneden Oosterdiep, deel 3Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Een unieke foto van de wereldberoemde fabriek van Ten Horn. Over de gehele wereld treft men de beroemde stoomketels aan van deze Veendammer machinefabriek. De ketels treft men ook nu nog overal maar de fabriek zal men tevergeefs zoeken daar deze jammerlijk genoeg failliet ging en werd afgebroken. Op het vroegere terrein werden woningen gebouwd.

We bevinden ons nu ter hoogte van de Havenstraat. Het zijkanaal rechts gaf toegang tot het spoordok. Hierdoor was het mogelijk om goederen vanaf de trein verder per schip te vervoeren of net andersom. Op het terrein achter deze woningen werd de nieuwbouwwijk Havenbuurt gebouwd. Een foto uit 1953

Deze foto is iets verder genomen dan de vorige. Deze foto toont dat de voormalige schuur die afgebroken is van oorsprong een boerderij was. Direct naast de boerderij stond de bekende leerlooierij van Hoetjer waar ondermeer drijfriemen voor machines werden gemaakt.

De winkel aan linker zijde was eens de slagerij van de fam. Schoenmaker. We bevinden ons bijna ter hoogte van de huidige Jacob Bruggemalaan. Het hoge pand is een goed oriëntatie punt, het betreft hier de voormalige woning van de fam. van Linge.

Hier een mooie overzichtsfoto van de ingang van de Jacob Bruggemalaan vanaf het Ben. Oosterdiep. Op de hoek de drogisterij van de fam. Eekhof die zich hier nog steeds bevindt. Boven de winkeldeur ziet men de bekende gaper. Een foto uit de begin jaren vijftig.

Pagina's

Abonneren op RSS - Oud Veendam