Nieuws

Windmolens veroorzaken tweestrijdveendam/muntendam - De door Blaaswind BV ingediende startnotitie milieueffectrapportage (mer) stelt de gemeenten Veendam en Menterwolde voor een dilemma. De gemeenteraden moeten een afweging maken of ze al dan niet mee willen werken aan de mer. Weigering brengt het risico met zich mee dat de provincie Groningen de gemeenten buitenspel zet.

In april van dit jaar diende Blaaswind BV de mer in bij de gemeenten Veendam en Menterwolde. Deze notitie, waarin de milieutechnische en ruimtelijke aspecten van het plaatsen van windmolens worden onderzocht, is de eerste formele stap om te komen tot het realiseren van een windmolenpark langs de N33, op het gezamenlijke grondgebied van beide gemeenten.

De gemeenteraad van Veendam heeft zich in het raadsprogramma 2002-2006 uitgesproken tegen een windmolenpark. Met het indienen van de mer is de unieke situatie ontstaan dat een initiatiefnemer zonder instemming van het bevoegd gezag een mer wil beginnen.

Verplicht?

De gemeenteraden van Veendam en Menterwolde besluiten in een gezamenlijke raadsvergadering op 6 september wat ze hiermee aan moeten. Wel of niet meewerken? Ambtelijk onderzoek heeft aan het licht gebracht dat deskundigen het niet eens zijn over de vraag of een gemeente al dan niet verplicht is mee te werken aan een mer.

Omdat Veendam heeft vastgelegd tegen een windmolenpark te zijn, kan zij Blaaswind BV berichten geen aanleiding te zien om mee te werken aan het opstellen van een milieueffectrapportage.

Aangezien Menterwolde zich formeel nog niet heeft uitgesproken tegen windmolens, geldt daar een dergelijke 'ontsnappingsclausule' niet. Alles in ogenschouw genomen kiest het college van B en W van Veendam voor optie 2: meewerken aan de milieueffectrapportage, waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat Blaaswind BV de ambtelijke inzet en de externe kosten van beide gemeenten betaalt.

'In redelijkheid bespreekbaar'

Het verzoek van de gemeenten Veendam en Menterwolde om mee te betalen aan de mer, wordt door Henk Bodewitz, directeur van Blaaswind BV, 'geen onredelijk verzoek' genoemd. "Er is een reactie van ons onderweg naar de gemeenten en dat komt erop neer dat een en ander in redelijkheid bespreekbaar is. Op voorwaarde dat er geen onevenredige kwitantie aan gehangen wordt." Bodewitz zegt de gezamenlijke raadsvergadering volgende week dinsdag te zullen bijwonen. "Het is altijd leuk om even te zien hoe de hazen lopen."