Nieuws

Noordelijke Rentmeesters bv Veendam_DSC3652.jpg

Tekst Hans van Noort [ hansvannoort@parkstadveendam.nl ]

Adviesbureau voor grond- en pachtzaken, bemiddeling en taxaties

Van oudsher heeft het vak van rentmeester een zekere aristocratische voorname uitstraling. De landheer, kasteelheer of grootgrondbezitter had een rentmeester in dienst om zijn landgoederen te beheren en de pacht te innen. Anno nu is het wel anders. Het feodale systeem is verleden tijd en zeker in deze contreien ben je als rentmeester gewoon iemand die zijn of haar werk naar behoren moet doen. Dat werk is heel divers met verschillende specialisaties. Tijdens ons gesprek met Remmelt en zoon Arnold Panman van de Noordelijke Rentmeesters doen ze uit de doeken wat de inhoud van hun vak is en wat er zoal bij komt kijken. Nou, ga er maar even voor zitten, want de mannen weten van geen ophouden.  “Eén van de belangrijkste eigenschappen is wel dat je een mensenmens moet zijn,” glimlacht Remmelt Panman. Geweldig hoe enthousiast ze over hun vakgebied vertellen. 

logo NRBV.jpg

Noordelijke Rentmeesters zijn gehuisvest aan de Vrijheidsweg 14. Naast de vestiging in Veendam heeft de bv ook nog een kantoor in Winsum, waar collega rentmeester Martin Pijlman de scepter zwaait. 

Waaruit bestaat het werk van een rentmeester? Met behulp van een paar voorbeelden maken we het duidelijk.
Ten behoeve van een nieuw zonnepark moet een kabel aangelegd worden van A naar B. Dat moet door verschillende stukken land, van zeg maar wat 14 boeren. Dan komen de Noordelijke Rentmeesters in actie.
Van wie zijn die landerijen? Zijn die eigendom van de boer, die daar op boert of pacht die boer het land van een derde? Wat is de waarde van de landerijen (taxatie/waardebepaling)? Hoe diep moet de kabel de grond in? Hoe is de bodemgesteldheid en de kwaliteit daarvan? Hoe breed moet er gegraven worden om dit te verwezenlijken? Wanneer moet dit gebeuren? Hoelang duurt de operatie? Hoe wordt e.e.a. vergoed? Wie is verantwoordelijk voor eventuele schades en tot hoelang na de operatie kunnen eventuele claims ingediend worden? Welke juridische aspecten komen daarbij kijken? Hoe zit het met het eventuele onderhoud van de kabel in de loop der jaren? Soms zijn zaken erg complex en vragen erg veel tijd. De grondeigenaar woont in Brazilië of Canada. Een boer heeft net een stal gebouwd en de kabel moet er bijna dwars doorheen. Met de planning zitten ze midden in de oogstperiode. De bodemstructuur bestaat wel uit 4 verschillende lagen. Die moeten allemaal apart afgegraven worden en weer in de juiste volgorde terug! Het is de kracht van de rentmeester om dit alles in een goede harmonie te bewerkstelliggen.

_DSC3660.jpg

Remmelt Panman: “We hebben lange termijn relaties opgebouwd. Vertrouwelijkheid, eerlijkheid, discretie, objectiviteit en je werk in alle “stilte” kunnen uitvoeren maakt de Noordelijke Rentmeesters uniek. Het sociale aspect, wederom dat mensenmens zijn, is uitermate belangrijk.” Zo langzamerhand kennen ze de diverse bevolkingsgroepen wel. In Noord Groningen heb je aan één ja voldoende. In Drenthe is ja, ja, maar bedoelen ze, we denken er nog eens over na! “Prachtig, die diversiteit.”

Remmelt als boerenzoon uit Ommelanderwijk en door zijn jarenlange ervaring bij de NLTO (adviseur) kent hij de problematiek van zulke ingrepen. Hij spreekt de taal van de boeren en heeft affiniteit met het buitengebied. De meeste zaken worden gewoon aan de keukentafel besproken!

_DSC3656.jpg

Nog een ander voorbeeld.
Een boerderij met een behoorlijk stuk land is al generaties lang een onverdeelde boedel. Als de boer iets overkomt moet alles verdeeld worden onder de kinderen, kleinkinderen en zelfs wel achterkleinkinderen. Van het hele vermogen blijft dan niets meer over. Bovendien, heel menselijk, kan niet iedereen evengoed met de ander opschieten. De Noordelijke Rentmeesters worden ingeschakeld om advies uit te brengen. “Er zijn dan verschillende mogelijkheden om dat belastingtechnisch, financieel en juridisch alles waterdicht en voor de opdrachtgever zo gunstig mogelijk te regelen met in achtneming van de menselijke maat.” 
De Noordelijke Rentmeesters doen nog veel meer, veelal in het landelijk (buiten)gebied en/of de agrarische sector. Ze spelen een rol bij bedrijfsverplaatsingen, overheidsingrijpen, pacht en erfpacht, aan- en verkoop, bemiddeling, beheer, gebiedsontwikkeling en landschapsontwerp. Allround vakmensen!

_DSC3653.jpg

“De opleiding tot rentmeester is een pittige 4-jarige HBO-studie,” vertelt Arnold Panman. “Maar dan begint het pas. Om beëdigd te worden als Rentmeester NVR moet je eerst lid zijn van de NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters). Dat vangt aan met een aspirant lidmaatschap, dat meestal zo’n 2 jaar duurt. In die tijd kun je de vereniging en haar leden leren kennen. Je moet een brief richting het hoofdbestuur schrijven waarin je jouw motivering omschrijft waarbij uiteraard je curriculum vitae ook bepalend is om als lid te kunnen worden toegelaten. Gedurende het lidmaatschap moet je je kennis bij blijven spijkeren d.m.v. na- en bijscholingscursussen. Ook het bijwonen van de kringvergaderingen is een must. Belangrijke vakken waarbij men studiepunten kan verdienen zijn o.a: privaatrecht, publiekrecht, vastgoedeconomie, algemene landbouwkunde en ga zo maar door.”  Arnold Panman is reeds gewoon lid. In november zal hij tijdens de jaarlijkse beëdiging de eed afleggen en het felbegeerde certificaat ontvangen. Een speciale kamer (college) van de NVR heeft hierover reeds positief beslist.

logo.png

De beëdiging is een speciale ceremonie op een bijzondere plaats met uiteraard veel genodigden, mede-rentmeesters én het hoofdbestuur van de NVR. Het lidmaatschap van de NVR houdt nogal wat in. Het is een soort keurmerk met een gedragscode, waarbij zorgvuldigheid, integriteit en het belang van de opdrachtgever centraal staat. Arnold is eveneens gespecialiseerd in tuin- en landschapsinrichting, erfinrichting en ruimtelijke ordening. Zeker weten dat het in november een feestje wordt!

_DSC3665.jpg

De Noordelijke Rentmeesters – Remmelt Panman start in 2003 zijn eigen bedrijf. Eén jaar later komt Martin Pijlman (Winsum) erbij en in 2004 maken ze er een besloten vennootschap (bv) van.

Het zijn voor de boeren momenteel onzekere tijden, denk maar aan de stikstofreductie en alles wat daar achter weg komt. De rentmeester kan hen adviseren, ondersteunen en de helpende hand bieden. Dat is hard nodig, maar dàt maakt het rentmeesterschap ook zo boeiend.

Meer informatie:
www.noordelijkerentmeesters.nl
panman@noordelijkerentmeesters.nl
06- 53896344 of 06-17332050