Overslaan en naar de inhoud gaan

Groninger gemeenten en onderwijsinstellingen tekenen overeenkomst Jeugdplan

Door op vrijdag, 29 augustus, 2014 - 14:12

Samenwerking om kinderen thuis en op school goed te ondersteunen

JEUGDPLAN - De 23 Groninger gemeenten, de gemeente Noordenveld en de onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs hebben afspraken gemaakt over de afstemming tussen het gemeentelijke jeugdbeleid en de uitvoering van passend onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Vanochtend ondertekenden bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten en de drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hierover een overeenkomst. Belangrijke afspraak is de uitwerking van een gezamenlijke ondersteuningsroute voor jongeren, die voor de hele provincie hetzelfde is. Het gaat om afspraken op hoofdlijnen, waarover de gemeenten een paragraaf opnemen in hun jeugdplan als onderdeel van het sociaal domein. Daarna werken de individuele gemeenten de afspraken samen met het lokale onderwijsveld verder uit.

Basisambitie van gemeenten en onderwijs is dat elk kind in zijn eigen omgeving kan opgroeien en onderwijs kan volgen. Wanneer ondersteuning nodig is, zorgen onderwijs en/of de gemeente hiervoor, zo vroeg, zo kort, zo licht en zo dichtbij mogelijk. En als dit niet voldoende is worden vormen van zorg ingezet. "Gemeenten en onderwijs willen samenwerken om kinderen thuis en op school goed te ondersteunen", aldus Ben Plandsoen, wethouder jeugd en onderwijszaken van de gemeente Leek en voorzitter van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Gemeenten en Onderwijs (AGO). Gemeenten en onderwijs hebben in dit kader afspraken gemaakt over thema's als:

  1. Samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren: preventie,
    signalering, beoordeling, toewijzing ondersteuning en hulpaanbod;
  2. Overgangen voorschools PO/SO-VO/VSO-MBO (of HBO);
  3. Consequenties van Passend Onderwijs voor leerlingenvervoer;
  4. Consequenties van Passend Onderwijs voor onderwijshuisvesting;
  5. Tegengaan voortijdig schoolverlaten en aanpak thuiszitters;
  6. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt VO/VSO en MBO.

Waarom een provincie brede paragraaf passend onderwijs?
De nieuwe wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 van kracht geworden. Scholen hebben hiermee een zorgplicht gekregen. Daarnaast gaat op 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet in. Door de transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten en de invoering van passend onderwijs wordt de samenwerking tussen scholen en gemeenten nog belangrijker dan voorheen. De afstemming hierover gebeurt in het zgn. op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) tussen de gemeenten en de drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de provincie Groningen. Gemeenten gaan in hun beleidsplan jeugd, als onderdeel van het sociaal domein, aangeven hoe zij gaan samenwerken met het onderwijs in de uitvoering van passend onderwijs. De gemeenteraad mag dit plan pas vaststellen als hierover overleg is geweest in het OOGO. Omdat het voor de samenwerkingsverbanden ondoenlijk is om met 23 gemeenten apart te overleggen, is er in de regio Groningen voor gekozen om binnen het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen van de 23 Groninger gemeenten een provincie brede paragraaf vast te stellen, die elke individuele gemeente opneemt in het eigen beleidsplan.

Transformatie Jeugdzorg Groningen
In 2012 hebben de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen besloten het ingrijpende veranderproces in het kader van de stelselwijziging zorg voor jeugd gezamenlijk voor te bereiden en uit te voeren. In dit kader is medio 2013 het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen in het leven geroepen. Bestuurders en medewerkers van gemeenten en instellingen werken samen in verschillende projecten, onder andere over de inkoop en de transformatie van de jeugdzorg. Belangrijk doel is dat de gemeenten in de provincie Groningen op 1 januari 2015 klaar zijn om de jeugd en hun ouders die dat nodig hebben de juiste zorg te bieden. Meer informatie: www.tjzg.nl. U kunt TJZG ook volgen op Twitter: https://twitter.com/tjzgroningen


Gerelateerde artikelen in pdf