Regio

Inspraak inwoners Menterwolde over nieuwe taken gemeente voor jeugdzorg, Wmo en participatieMENTERWOLDE - De gemeente Menterwolde heeft op dinsdag 19 augustus 2014 de inspraak geopend op de stukken waarin de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken rond jeugdzorg, Wmo en participatie vanaf 2015 wordt vastgelegd. Het gaat om een concept-jaarplan en zeven concept-verordeningen. De gemeente vraagt maatschappelijke organisaties, adviesraden, cliënten, werkgevers, huisartsen, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen om hun visie te geven. De stukken liggen vanaf 19 augustus tot en met 1 september ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Kerkstraat 2 in Muntendam en zijn te vinden op www.menterwolde.nl Weinig grote veranderingen op 1 januari 2015 De gemeente kiest ervoor de overgang op 1 januari zo soepel mogelijk te laten verlopen, ondanks de forse bezuinigingen die gekoppeld zijn aan de overheveling van de taken. Rond de jeugdzorg en de activering en begeleiding zijn daarom 'continueringsafspraken' gemaakt met de organisaties die de taken nu al uitvoeren in opdracht van het Rijk, bij de huishoudelijke hulp vinden geen grote veranderingen plaats en de cliëntenondersteuning blijft in 2015 bij MEE. In de loop van 2015 wil de gemeente bekijken hoe ze door een andere opzet tot betere ondersteuning kan komen die past binnen de verlaagde budgetten.

Concept-jaarplan
In het concept-jaarplan is een aantal keuzes uitgewerkt die de gemeente vóór 1 januari moet maken.
Menterwolde kiest er onder andere voor gebruik te maken van de optimale mogelijkheden van de loonkostensubsidie, de waardering voor mantelzorgers duidelijk te maken met waardebonnen en de compensatie voor hoge zorgkosten te regelen door de al bestaande ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum-inkomen uit te breiden.

Concept-verordeningen
In de concept-verordeningen is uitgewerkt hoe de rechten en plichten binnen de gemeente Menterwolde geregeld zijn als het gaat om ondersteuning, hulp en zorg voor de nieuwe taken.
Concreet gaat het dan over de voorwaarden die gelden voor het toewijzen van voorzieningen en ondersteuning.

Reactietermijn

Omdat de besluiten door de gemeenteraad genomen moeten worden vóór 1 november, is de reactietermijn voor de inspraak beperkt van 19 augustus tot en met 1 september. Een aantal keuzes in de stukken is eerder al besproken met maatschappelijke organisaties, en de opmerkingen die toen gemaakt zijn, zijn in de stukken verwerkt.

Vervolg
De reacties uit de inspraak gebruikt de gemeente bij de uitwerking van het definitieve voorstel over het jaarplan en de verordeningen. Alle reacties worden daarnaast voorgelegd aan de gemeenteraad, die eind oktober het jaarplan en de verordeningen vaststelt.