Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw regionaal ziekenhuis OZG Scheemda stap dichterbij

Door op donderdag, 3 juli, 2014 - 07:02

Realisatie wordt mogelijk door samenwerkingsovereenkomst UMCG en OZG

SCHEEMDA - De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft vandaag samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een overeenkomst getekend om de OZG als zelfstandige BV bij het UMCG onder te brengen. Verder zijn met zorgverzekeraars Menzis, Achmea en VGZ adequate afspraken gemaakt over de zorginkoop bij UMCG en OZG, om het nieuwe ziekenhuis te realiseren. De medisch specialisten dragen hun steentje bij door over te gaan van vrije vestiging naar dienstverband. Met de provincie zijn gesprekken gevoerd over de medefinanciering. Er is overeenstemming over de uitgangspunten hiervoor. Die worden de komende tijd uitgewerkt tot definitieve afspraken. De volgende stap is het vragen van goedkeuring aan de toezichthouders Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het nieuwe regionale ziekenhuis bij Scheemda is nodig om de ziekenhuiszorg voor inwoners van Noord- en Oost-Groningen beschikbaar, kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. Omdat de OZG niet zelfstandig kan voldoen aan strengere kwaliteitseisen, moeite heeft om voldoende medisch specialisten naar de regio te trekken en een nieuw ziekenhuis niet alleen kan financieren, is deze samenwerking tot stand gekomen.

Nieuwe OZG-ziekenhuis
In december 2013 heeft de gemeente Oldambt een positief besluit genomen over de bouwaanvraag van de OZG voor het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Het gaat om een regionaal ziekenhuis voor niet-complexe medische specialistische basiszorg en niet-complexe spoedzorg. Het nieuwe ziekenhuis komt in de plaats van de locaties in Winschoten en Delfzijl. Het krijgt een 24/7 spoedeisende hulp en OK- en IC-faciliteiten, met daarnaast de polikliniek, diagnostische faciliteiten en 200 bedden voor klinische zorg. Het UMCG krijgt met de samenwerking de mogelijkheid zich juist meer te richten op de kernactiviteit complexe zorg. Voor de basiszorg werkt het UMCG nauw samen met de ziekenhuizen in de regio.

Behoud medisch specialistische basiszorg
Door de bevolkingskrimp en de steeds strengere kwaliteitseisen aan medisch specialisten staat de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van medisch-specialistische zorg in Noord- en Oost-Groningen al jaren onder druk. In januari 2013 spraken de partijen de intentie uit om vanuit de eigen rol en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan een oplossing voor het behoud van continuïteit en kwaliteit van medisch specialistische basiszorg voor de inwoners van Noord en Oost-Groningen. Centraal daarbij staat de visie ‘Zorg dichtbij waar dat kan en verder weg waar dat moet'. Dit betekent dat de realisatie van het ziekenhuis goed moet aansluiten bij nieuw te ontwikkelen zorgaanbod in de regio. Bereikbare, toegankelijke en hoogwaardige ziekenhuiszorg in combinatie met een goed systeem van 1,5e lijnszorg is van groot belang in een gebied dat kampt met bevolkingskrimp. In de regio wordt door verschillende partijen gewerkt aan het opzetten van gezondheidscentra verspreid over de regio, waar controle, eenvoudige diagnostiek en specialisten-spreekuren gecombineerd kunnen worden met huisartsenzorg. Zo kunnen onder andere ouderen en chronisch zieken dichterbij huis terecht voor zorg.

Financiering en overname panden
Partijen realiseren zich dat betrokkenheid en medewerking van de overheden belangrijk is voor de realisatie van het nieuwe ziekenhuis. Inmiddels hebben daarover gesprekken plaatsgevonden. Partijen spreken de verwachting uit dat dit op afzienbare termijn leidt tot definitieve afspraken met de provincie over medefinanciering en met de gemeenten Oldambt en Delfzijl om de huidige ziekenhuispanden over te nemen.

Een belangrijke voorwaarde voor medefinanciering door de provincie is dat er voor de provincie geen risico's verbonden mogen zijn aan deze financiering. De nadere concretisering van de zekerheden vindt de komende tijd plaats. Het financieringsarrangement wordt ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Een definitief besluit tot oprichten van de OZG BV kan pas worden genomen nadat de adviesprocedure bij de toezichthouders NZa en ACM met goed gevolg zijn doorlopen. Naast deze externe toetsing is het voornemen tot concentratie nu ter advisering neergelegd bij de medezeggenschapsorganen van beide organisaties.