Regio

Onderzoek naar alternatieve locatie windpark N33N33 - Minister Kamp (EZ) biedt de provincie Groningen de ruimte om een verdiepend onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een windpark in de Eekerpolder. Om een goede afweging te maken in de keuze voor een locatie voor een windpark nabij de N33 heeft de provincie in maart bij het ministerie aangedrongen op dit onderzoek. Uit de Milieu Effectrapportage (MER) bleek dat de variant in de Eekerpolder beter scoort op leefbaarheid en op het onderdeel landschap evenwaardig scoort. Gedeputeerde William Moorlag: "Het is positief dat minister Kamp ons verzoek serieus neemt. De provincie vindt het belangrijk dat dit verdiepend onderzoek wordt gedaan. Een windpark heeft veel impact op de omgeving. Ik ga er dan ook vanuit dat een goed alternatief, dat beter scoort op leefbaarheid en ruimtelijke inpassing, een reële kans krijgt van de minister. De provincie gaat er op korte termijn mee aan de slag. Daarover zullen we ook in overleg gaan met de betrokken belanghebbenden uit het gebied. De inpassing van windpark N33 moet, onafhankelijk van de posities van grondeigenaren, vorm krijgen op basis van het principe van goede ruimtelijke ordening. Dat wil zeggen goed ingepast in het landschap, waarbij hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt moet worden."

De provincie krijgt tot 1 september as. de tijd om het onderzoek uit te voeren.