Regio

Werkzaamheden Windpark N33 Midden-Groningen
buiten reguliere tijden_MG_1205.jpg

Bouwperiode bekort door ontheffing
 
Innogy Windpower heeft de gemeente Midden-Groningen gevraagd om een ontheffing om ten noorden van Meeden in haar deel van Windpark N33 ook buiten de reguliere werktijden te mogen werken aan de bouw van de 15 turbines. De ontheffing is gevraagd van 5.00 uur ‘s ochtends tot 1.00 uur ’s nachts. De reguliere werktijden zijn van 7.00 tot 19.00 uur.
 
_MG_1260.jpg

Kortere bouwperiode
De reden voor de aanvraag is dat er een bouwkraan wordt gebruikt die alleen bij lage windsnelheden kan worden ingezet. In het algemeen is er in de avond en nacht minder wind, zodat de kraan beter kan worden ingezet. Hiermee wordt ook de bouwperiode als geheel aanmerkelijk korter.
 
_MG_1189.jpg

Geen hinder door geluid of licht
Uit onderzoek blijkt dat niet te verwachten is dat de werkzaamheden leiden tot geluidsoverlast voor de omgeving. Tevens zal gebruik worden gemaakt van gerichte werkverlichting, waarbij de uitstraling naar de omgeving tot een minimum wordt beperkt.
 
Er is daardoor geen reden om de gevraagde ontheffing te weigeren. De gevraagde ontheffing wordt verleend door de Omgevingsdienst Groningen, met instemming van het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen.

_MG_1251.jpg
 
Informatievoorziening
Innogy informeert de omgeving via de website www.windparkn33.nl. Ook worden de bewoners van de meest nabij gelegen woningen persoonlijk benaderd, waarbij contactgegevens worden achtergelaten. Gedurende de werkzaamheden is er een functionaris op het bedrijfsterrein direct bereikbaar.

Regio

Veel animo voor boek WoordtalentenFoto Rozeboom (1) .jpg

Voor het te verschijnen boek van Woordtalenten is veel animo. Sinds de aankondiging, twee weken geleden, hebben zich al veertig schrijvers en dichters aangemeld om mee te doen.

Organisator Gerard Rozeboom uit Sappemeer: “De inzendingen komen overal vandaan: Midden-Groningen, uit onze provincie, uit het zuiden van het land maar ook uit België en Duitsland”.

De voorwaarden zijn: Je schrijft Nederlandstalige gedichten of een kort verhaal (max. 1500 woorden). Het mag eerder gepubliceerd zijn. Dichters sturen max. 3 gedichten in. Het thema  is vrij. Inzenden onder pseudoniem is toegestaan. Uitgeverij aquaZZ redigeert de inzendingen en publiceert het boek. Meedoen is gratis, een bundel echter niet, bij interesse zal deze met korting worden aangeboden. Het betreft geen schrijfwedstrijd, je kunt enkel een plek in de te verschijnen uitgave winnen. Rozeboom maakt een keuze uit de inzendingen.

Inzendingen kunnen voor 1 september 2020 gestuurd worden naar: hansrozebo@hotmail.com o.v.v. Woordtalenten: hét geschreven podium.

Regio

Boeren Kiel-Windeweer zaaien akkerranden inakkers.jpg

Veertien boeren hebben dit voorjaar bloeiende akkerranden ingezaaid. Dit betekent 20 hectare akkerranden met kruiden, bloemen en grassen. De akkerranden worden ingezaaid langs de veenwijken in Kiel-Windeweer. Deze veenwijken worden ook ecologisch beheerd. Naast dat dit prachtige plaatjes oplevert, doen zij dit met een doel: het vergroten van de biodiversiteit en verbeteren van de waterkwaliteit.

Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) heeft de boeren benaderd om mee te doen. ANOG werkt aan een pilot, waarbij wordt gekeken naar groene maatregelen die boeren kunnen nemen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van start gaat.

In 2019 zijn er gebiedsplannen opgesteld voor verschillende regio’s. In deze plannen zijn doelen omschreven die voor het gebied relevant zijn. De (vaak brede) veenwijken zijn kenmerkend voor de Veenkoloniën, en zijn van grote ecologische waarde. Door ecologisch beheer van deze veenwijken te koppelen aan akkerranden, ontstaat hier een win-win situatie: goed voor de natuur, en goed voor de boer.  

Voor veel boeren is het aanleggen van akkerranden nieuw; maar ze zijn over het algemeen positief gestemd. “Het kan voor ons heel interessant zijn om op deze manier straks aan de verplichtingen te voldoen. Je creëert zo meerwaarde voor de bedrijfsvoering en de natuur. De randen van percelen kun je nu ook vaak niet inzaaien met een gewas vanwege regelgeving” aldus een deelnemer. “Daarnaast hopen wij natuurlijk dat de bewoners net zo zullen genieten van de bloemen als wijzelf!” vult een andere akkerbouwer aan. Samen wordt er gekeken naar de beste methode voor het inzaaien van de akkerrand zonder teveel onkruid, en het beheer van de veenwijken.

De pilot in Kiel-Windeweer is onderdeel van een landelijke pilot “Akkerbelt” waarin negen akkerbouwcollectieven van Oost-Groningen tot Zeeland samenwerken aan de invulling van het nieuwe GLB.

Nieuws, Regio

Windpark N33 - Wat kunnen we verwachten_MG_0008.JPG

In 2019 is de bouw van het Windpark N33 van start gegaan en inmiddels zijn de funderingen gereed. Half april is de laatste paal de grond ingegaan en daarmee is het heiwerk voorbij. Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Heel Nederland is gebouwd op heipalen. Ook bij Windpark N33 vraagt de grond om heipalen. Ze zijn nodig om het gewicht van de turbine te dragen. Voor iedere windturbine zijn 34 heipalen van 20 meter diep de grond ingegaan. Samen dragen deze heipalen het blok van de fundering. Deze fundatieblokken zijn in twee fasen gestort. Eerst is de onderste vloer gelegd en daarna is de rest erop gekomen. Bij het fundatieblok is 2,5 meter zichtbaar boven de grond en 1 meter zit onder de grond.

Naast het maken van de fundering is gewerkt aan de aanleg van de bekabeling. Het gaat daarbij om de aansluiting op het elektriciteitsnet en de bekabeling op het park zelf, waarmee de turbines onderling aan elkaar zijn gekoppeld. Al deze bekabeling wordt aangesloten op de elektrische installaties in de torendelen. Deze torendelen zijn de eerstvolgende stap in het bouwproces. De komende tijd komen hiervoor hijskranen en turbineonderdelen het terrein op. Dit gaat via de gemaakte bouwwegen en mede via de speciale af- en oprit van de N33. 

_MG_0004.JPG

Grote en kleine hijskranen
Voor de bouw van een windturbine zijn meerdere hijskranen nodig. Eén kraan van circa 154 meter hoog moet de onderdelen op de juiste  hoogte krijgen. Deze grote hijskraan wordt in onderdelen aangevoerd en kleinere kranen bouwen de grote kraan op. De kraan staat op een stevige ondergrond, op de zogeheten kraan opstelplaats. Met de grote kraan kan de opbouw van de turbine beginnen. Onderdelen windturbine Grofweg bestaat een windturbine uit een mast, gondel, rotor en bladen. De ashoogte (mast, gondel en fundering) is 135 meter boven het maaiveld. Onderaan is de diameter 4,5 meter en bovenaan 3 meter. De gondel heeft de vorm van een cilinder met een diameter van 4,2 meter en is 6,1 meter lang. In de gondel bevindt zich onder meer de generator. Deze generator zet de bewegingsenergie van de as om naar elektriciteit.

_MG_0006.JPG

Zo weinig mogelijk geluid
Bij de windturbines is gekozen voor een turbine die zo weinig mogelijk geluid produceert, minder dan is toegestaan in de vergunning. Het is de Siemens Gamesa DD-130 geworden. De feitelijke geluidprodcutie is straks de helft van het (geprognosticeerde) geluid uit de vergunning. Dit is 3 decibel minder. Hoe groter de bladen, hoe lager het toerental van de windturbines. De bladen van de windmolen, ofwel de wieken, zijn 63,5 m lang en op het breedste punt circa 4 meter breed. Het maximale toerental van deze bladen is slechts 12,5 toeren per minuut.

_MG_0007.JPG

In een keer omhoog
Zodra de torendelen op het terrein zijn, worden ze in elkaar gezet en met bouten vastgezet op de eerder gemaakte funderingen. Bovenop komt het turbinehuis (gondel) met de generator. De rotor met bladen wordt op de grond opgebouwd en het geheel gaat in één keer omhoog. Wanneer dit precies gebeurt, is afhankelijk van de wind. Bij te veel wind zijn geen ijswerkzaamheden mogelijk. De bouw van de turbines staat gepland voor het derde kwartaal van 2020. Aan het eind van het jaar moet alles klaar zijn.

Groene stroom
De windturbines gaan dan ongeveer 500 GWh groene stroom per jaar leveren. Dit staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van circa 140.000 huishoudens. Via glasvezel zijn de turbines verbonden met het controlecentrum op afstand. Op gezette tijden komen monteurs uit de regio langs voor inspectie en onderhoud.

Regio

Handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen1 Bestuurders Regio Deal Oost-Groningen.jpg

Op 10 juli zijn de handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen gezet. Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten daarmee samen de schouders onder de leefbaarheid in de regio. De afgelopen maanden is de oorspronkelijke aanvraag uitgewerkt tot het programma ‘Van leefbaarheid naar toekomstkracht’.

Uitwerken van het plan
De regio Oost-Groningen (Provincie Groningen en de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde) heeft een deal gesloten met het Rijk voor 30 miljoen euro. De helft van dit bedrag komt van de provincie en de gemeenten, de andere helft van het Rijk. In februari hoorde de regio dat ze de Regio Deal mocht sluiten en het programma kon gaan uitwerken. Daar was tot 1 juli de tijd voor, om de bijdrage vanuit het Rijk op tijd te kunnen reserveren. Na de zomer start de uitvoering van de Regio Deal. Het programma loopt vier jaar.

Het programma
Het programma richt zich op leren, werk en inkomen, gezondheid en woonomgeving. Vanwege de Corona-maatregelen is het op hoofdlijnen geschreven. De verdere uitwerking in projecten gebeurt samen met partijen in de regio. Wethouder Goziena Brongers (Stadskanaal) heeft vertrouwen in de uitvoering: ”Er ligt al een mooi breed programma met goede doelstellingen. Alle partijen willen nu vooral aan de slag.” Enkele projecten zijn al benoemd en gaan na de zomer van start. Het onderwijsproject Route Rubicon en het gezondheidsproject Gezonde Huiskamer worden uitgebreid over meerdere gemeenten in de regio. Ook worden energiecoaches opgeleid om inwoners te helpen bij het besparen op hun energierekening.

Hand erop, schouders eronder
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken omarmt de in gang gezette beweging: “Ik zie dat organisaties en gemeenten elkaar opzoeken om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld scholieren goed voorbereid de regionale arbeidsmarkt op komen. Allemaal omdat de inwoners van Oost-Groningen dat dubbel en dwars verdienen.” De Regio Deal geeft een stevige impuls aan het versterken van de leefbaarheid in Oost-Groningen. Bijzonder aan deze aanpak is de brede samenwerking. De samenwerkende partijen zetten in op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving. Onderwijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven werken samen aan de totstandkoming van het plan en trekken ook in de uitvoering samen op.

Wat is een Regio Deal?
De Rijksoverheid wil de kracht van regio’s in Nederland versterken door samen regionale opgaven aan te pakken. Het gaat om uiteenlopende opgaven, zoals het verzilveren van de groeipotenties van regio’s, het aanpakken van sociaaleconomische achterstanden of het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Dit kan met onder meer betere scholing, opleiding en meer werk voor de inwoners worden aangepakt. Rijk en regio maken over deze plannen afspraken in de Regio Deals. De looptijd van een Regio Deal is vier jaar.

Op de foto:
Bestuurders uit de regio Oost-Groningen. Van links naar rechts: Hennie Hemmes (wethouder gemeente Pekela), Gert Engelkens (wethouder gemeente Oldambt), Gozina Brongers (wethouder gemeente Stadskanaal), Ans Grimbergen (wethouder gemeente Veendam), Tjeerd van Dekken (gedeputeerde provincie Groningen) en Bart Huizing (wethouder gemeente Westerwolde).

Regio

Omgevingsvergunningen bomen Meeden ingetrokkenSchermopname (2).png

Op 7 juli heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen besloten om de verleende omgevingsvergunningen voor de kap en/of ingrijpende snoei van 34 bomen langs de Hereweg in Meeden in te trekken. Het college volgt hiermee het advies van de onafhankelijke commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften.
 
De intrekking houdt in dat het exceptionele transport van TenneT voor de uitbreiding van het transformatorstation aan de Beneden Veensloot nu vooralsnog niet via de aangevraagde route door de dorpskern kan plaatsvinden. De bomen langs de Hereweg mogen hiervoor niet gekapt of ingrijpend gesnoeid worden.
 
Inhoud
In het advies geeft de commissie onder andere aan dat de alternatieve route door het windpark N33 nog niet voldoende is afgewogen voor de conclusie dat de route over de Hereweg de meest geschikte keuze is en dat de aantasting van het groen daarvoor te rechtvaardigen is. Het college volgt de commissie in deze constatering.
 
Deze route moet deels nog aangelegd en geschikt gemaakt worden. Er heeft oriënterend onderzoek plaatsgevonden met een globale kostenraming, maar het betreft geen uitgewerkt plan. TenneT is als externe partij in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een geschikte route voor het vervoer van transformatoren en andere materialen naar het transformatorstation.
 
Gevolgen van de energietransitie
Wethouder Jan Jakob Boersma licht het besluit toe: “Het dorp Meeden heeft zichtbaar te maken met de gevolgen van de energietransitie in Nederland en daarbuiten. De noodzaak en het belang van uitbreiding van het transformatorstation staan niet ter discussie. Wij blijven in gesprek met alle betrokken partijen om in deze uitzonderlijke situatie tot een aanvaardbaar alternatief te komen met zo min mogelijk impact voor de leefomgeving.”
 
Regelgeving
De transformatoren en hun vervoer zijn 8,40 meter hoog en 5,80 meter breed, ongeveer 2 keer zo hoog en breed als gewone vrachtwagens die ongeveer 4 meter hoog en 2,60 meter breed zijn. Langs de route door Meeden staan bomen die flink gesnoeid en in sommige gevallen gekapt moeten worden om zo’n transport mogelijk te maken. De Algemene plaatselijke verordening Midden-Groningen 2018 (APV) verbiedt niet alleen het kappen, maar ook het snoeien dat ernstige ontsiering tot gevolg heeft. Omdat volgens de APV alleen de eigenaar een kapvergunning kan aanvragen heeft de gemeente de vergunningen aangevraagd.
 
Procedure
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 16 oktober en 6 november 2019 vergunningen verleend voor het vellen (waaronder ingrijpend snoeien) van in totaal 34 bomen langs de Hereweg in Meeden. Hiertegen hebben 103 inwoners en een belangengroep bezwaar gemaakt. De bezwaarschriften zijn behandeld door de onafhankelijke Commissie voor bezwaarschriften van de gemeente die daarover drie adviezen heeft opgesteld. Het college beslist nu mede aan de hand van die adviezen om de ontvankelijke bezwaren gegrond te verklaren en om de vergunningen te herroepen. Bezwaarmakers en belanghebbenden (waaronder ook TenneT) kunnen in beroep gaan bij de rechtbank Groningen.

Nieuws, Regio

Wijzigingen in busdienstregeling per 5 juliIMG_E6660.JPG

Van 5 juli t/m 15 augustus 2020 rijden bussen in Groningen en Drenthe de zomervakantiedienstregeling. Gelijktijdig met de start van de zomervakantiedienstregeling voert Qbuzz enkele wijzigingen door in de dienstregeling. De nieuwe vertrektijden zijn beschikbaar via www.qbuzz.nl/gd

Kleine aanpassingen in vertrektijden
Op veel lijnen voert Qbuzz kleine wijzigingen in vertrektijden door om te zorgen dat bussen zo min mogelijk te vroeg of te laat langs haltes rijden. In enkele gevallen gebeurt dit in verband met langdurige werkzaamheden, zoals bij UMCG Noord en station Coevorden. 

Meer informatie over alle wijzigingen en de vertrektijden zijn beschikbaar op www.qbuzz.nl/gd

Nieuws, Regio

Hoe krijgen we die Toukomst miljoenen naar Veendam?Rik-Zechsteinzee_landmark.jpg

Het Nationaal Programma Groningen stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor de toekomst van Groningen via programma ‘Toukomst’. Honderden Groningers hebben creatieve ideeën over hun meest ideale toekomst ingestuurd en deze zullen in de zomer worden beoordeeld en gebundeld tot grote haalbare projecten. Wie gaan die miljoenen krijgen?

Van de 1,15 miljard aan aardgas schadecompensatie is 100 miljoen voor Toukomst gereserveerd. Vernieuwende ideeën en projecten voor de provincie Groningen om het wonen, leven en werken écht te verbeteren, dat is het doel. Opvallend is de grote verscheidenheid en verspreiding van ideeën over de gehele provincie, waarbij de hoogste concentratie in Groningen stad ligt en Veendam ondergerepresenteerd wordt. Wanneer het gaat over samenwerken, draagvlak creëren en projecten kiezen die goed inpasbaar zijn in de huidige landschapsplannen dan is er in Veendam juist veel potentie. Inwoners die duidelijk geven om hun gemeente hebben ideeën ingestuurd als: de zoutwinning meer toekomstbestendig maken, voedselbossen aanleggen, maatschappelijke organisaties en onderwijs bundelen en een heus Wellness center / indoor strand waarin het eigen Veendamse puurste magnesiumzout wordt gebruikt; het Zechstein Zeestrand. 

Willen deze projecten gekozen worden voor De Miljoenen dan moeten ze goed inpasbaar zijn in de huidige plannen voor gebiedsontwikkeling en híer ligt dan ook de eerder genoemde potentie. In het openbare overheidsdocument ‘uitgangspuntennotitie Borgerswold’ zijn plannen voor Veendam vastgesteld als onderdeel van de overkoepelende visie ‘Randvenen Landschapspark’ welke meerdere grensgemeenten beslaat. Naast de thema’s wonen, landbouw, recreatie en natuur speelt wellness een grote rol in het plan. Behalve het uitbreiden van de golfbaan wordt de mogelijkheid van een zoutwaterbad/kuuroord in combinatie met de zoutwinning uit de Zechstein bron letterlijk vermeldt. 

Het Zechstein Zeestrand, een indoor Dode zee met magnesiumzout uit onze Zechstein bron, combineert wellness, gezondheid, recreatie en medisch onderzoek. Het draagvlak en samenhang in de regio sluit naadloos aan op het ontwikkelingsplan voor Borgerswold. In samenwerking met andere ingestuurde Toukomst ideeën voor Veendam moet dit toch een gouden kans zijn voor de gemeente. Laat die miljoenen maar komen!

Nieuws, Regio

College Midden-Groningen verzet zich tegen nieuwe zoutwinningDJI_0012.jpg

Vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak, de potentiële milieurisico´s en de leefbaarheid in het gebied heeft het college besloten tegen nieuwe zoutwinning te stemmen. Het college wil een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat om bij Nedmag nieuwe zoutwinning toe te staan. Daarvoor vraagt zij eerst de gemeenteraad van Midden-Groningen om een reactie op de voorgenomen zienswijze.
 
Wethouder José van Schie: “Als het aan het Ministerie van EZK en het Staatstoezicht op de Mijnen ligt, mag Nedmag dit jaar een aantal nieuwe zoutwinningsputten openen. Dit leidt tot verdere bodemdaling in het kerngebied rond Tripscompagnie en brengt een aantal potentiële risico´s op calamiteiten in de toekomst met zich mee. Ook vinden wij dat er een betere schaderegeling moet komen waarbij bewoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Mocht de zoutwinning wel doorgaan dan moeten er vooraf harde financiële afspraken gemaakt worden met Nedmag, over de door het Rijk vereiste financiële waarborg tijdens de productie en bij het beëindigen van de zoutwinning”.
 
Behandeling in de gemeenteraad van Midden-Groningen
Dit onderwerp wordt in de raadsvergadering van 2 juli behandeld.  

Nieuws, Regio

RT-praktijken provincie Groningen slaan handen inéén!klimkin leren.jpg
Fotograaf Klimkin

Samenwerkende RT-praktijken bieden hulp bij aanpak leerachterstanden, ontstaan in Coronatijd.

Door de Coronacrisis is het de verwachting dat er leerachterstanden zijn ontstaan bij leerlingen in het basisonderwijs. Dit wordt onderkend door het ministerie, die hiervoor ook subsidies beschikbaar stelt.

Scholen kunnen hiermee plannen ontwikkelen die deze achterstanden kunnen bestrijden. Zeker bij kwetsbare leerlingen is soms meer specialistische hulp nodig, zoals van een remedial teacher, een dyslexiespecialist en/of een kindercoach.

De praktijken voor remedial teachers in de provincie Groningen die nu de handen inéén slaan, hebben dagelijks te maken met leerlingen die al leer- en/of leesachterstanden kennen. En daar komt de Corona-achterstand nog bij. De praktijken kunnen scholen helpen bij het ontwikkelen van handelingsplannen en de uitvoering daarvan.

Maar ze staan ook beschikbaar voor ouders die hun kind tijdelijk extra ondersteuning willen geven. Bij de samenwerking gebruiken de RT-praktijken elkaars expertise en ze kunnen elkaar ondersteunen bij een groot aanbod van de hulpvraag. De RT-praktijken zijn gevestigd te Aduard, Leek, Veendam, Winsum en Zeerijp.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio