Regio

Droombaan: Achtbaantester Drouwenerzand gezochtTESTEN - Een Nederlandse kortingswebsite heeft een bijzondere vacature. De website is op zoek naar achtbaantesters om alle achtbanen van Nederland komende zomer aan een test te onderwerpen. De geluksvogels gaan o.a. de achtbanen van Drouwenerzand testen op zaken zoals snelheid en adrenaline, maar ook op de misselijkheidsfactor.

De potentiële achtbaantester moet beschikken over een sterke maag en dito knieën. Verder zijn er weinig eisen aan de sollicitant. Iedereen die fysiek in staat is om in een achtbaan te stappen mag solliciteren. Ook niet onbelangrijk is dat de testers deze zomer beschikbaar moeten zijn om alle Nederlandse pretparken te bezoeken.

Met de testresultaten van o.a. de Hunebed8baan in Drouwenerzand wil de website meer inzicht geven in de beleving van de Nederlandse pretparken. Voor veel consumenten is prijs namelijk allang niet meer de belangrijkste factor om te kiezen voor een bepaald pretpark. Uitmetkorting.nl roept alle waaghalzen op voor 31 mei te solliciteren.

Regio

Gemeenten intensiveren grensoverschrijdende samenwerkingGRENSOVERSCHRIJDEND - Burgemeesters en wethouders van veertien Nederlandse en Duitse gemeenten geven op woensdag 14 mei 2014 in Leer (Duitsland) het startschot voor het verder intensiveren van de onderlinge grensoverschrijdende samenwerking. Doel van deze samenwerking is de sociaal- economische situatie in de grensstreek te verbeteren. Er liggen op tal van terreinen kansen voor samenwerking met meerwaarde voor de gehele regio.

De gemeenten hebben met hulp van Bureau PAU uit Groningen en NWP & ARSU uit Oldenburg de samenwerkingskansen voor de gemeenten geïnventariseerd. Het gaat om de gemeenten Emden, Leer, Aurich, Papenburg en Haren (Ems) aan Duitse zijde en om Vlagtwedde, Stadskanaal, Veendam, Pekela, Oldambt, Delfzijl, Appingedam, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer aan Nederlandse zijde. Inmiddels hebben meer gemeenten belangstelling getoond en wordt het samenwerkingsverband mogelijk nog uitgebreid.

De terreinen waarop samenwerkingskansen zijn, liggen op het gebied van transitie naar een duurzame energievoorziening, levendige en vitale stads- en dorpscentra, culturele uitwisseling en het verminderen van taal- en cultuurbarrières, bevorderen van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, gezond ouder worden en toerisme. Vanuit deze thema's worden concrete projecten van de grond getild die mogelijk in aanmerking komen voor Europese subsidie.

In de bijeenkomst in Leer wordt concreet aandacht besteed aan onder meer de mogelijkheden voor tweetalig onderwijs en versterking van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in stadscentra in combinatie met culturele evenementen.

Regio

De CDA Statenfractie roept gemeenten op om gezamenlijk de windmolenopgave van de provincie Groningen in te vullenWINDMOLENS - Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen heeft aangegeven alsnog te willen afzien van de realisatie van een windmolenpark bij de N33. De minister wil de realisatie doorzetten; gelukkig wenst de Tweede Kamer ruimte te bieden voor alternatieven. De CDA Statenfractie roept Gedeputeerde Staten op om niet zelf alternatieve locaties aan te dragen voor onderzoek, maar om dit aan de lokale gemeenschap zelf over te laten. Gemeenten staan veel dichter bij de burgers, horen wat er leeft, kunnen mogelijkheden en draagvlak inschatten en op basis daarvan alternatieven aanreiken. Het CDA vraagt aan de gemeenten/ Vereniging Groninger Gemeenten of zij zelf aan de slag zouden willen gaan om in onderling overleg alternatieve zoeklocaties aan te reiken. Op deze manier is de lokale gemeenschap aan zet en worden de provincie en het Rijk gevoed om de juiste afweging te maken.

Laat gemeenten zelf beslissen
Het CDA roept Gedeputeerde Staten op om niet zelf alternatieve locaties aan te dragen voor onderzoek, maar ruimte te bieden aan de lokale gemeenschap zelf. Gemeenten staan veel dichter bij de burgers, horen wat er leeft, kunnen mogelijkheden en draagvlak inschatten en op basis daarvan alternatieven aanreiken. Het CDA beseft dat nooit alle weerstand weg te nemen is en er keuzes gemaakt moeten worden. Naast landschappelijke inpassing, opbrengst, moet draagvlak echter wel een belangrijk onderdeel van die keuze zijn, alsmede de mogelijkheid voor de lokale gemeenschap zelf om in windmolenparken te participeren.
Het CDA vraagt aan de gemeenten/ Vereniging Groninger Gemeenten of zij zelf aan de slag zouden willen gaan om in onderling overleg alternatieve zoeklocaties aan te reiken. Op deze manier is de lokale gemeenschap aan zet en worden de provincie en het Rijk gevoed om de juiste afweging te maken. Daarnaast wil het CDA wind op land in perspectief plaatsen. De realisatie van windparken op zee is nu nog een kostbare aangelegenheid maar de opbrengst is vele malen hoger en de technologie gaat snel.

Aanwijzing van boven af
Daar waar de locatie N33 een van bovenaf opgelegde locatiekeuze is, waar jarenlang door de provincie aan is vastgehouden, dreigt nu hetzelfde gevaar van een opgelegd alternatief: de provincie denkt aan een zoeklocatie bij Meeden. De vraag is dan ook of er nu wel ruimte is voor een zorgvuldig proces, waarin draagvlak voor een locatie richtinggevend is.

Locatie N33 loslaten
Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen heeft aangegeven alsnog te willen afzien van de realisatie van een windmolenpark bij de N33 ter hoogte van Veendam zoals vastgelegd in het Provinciaal Omgevings Plan (POP). Doordat dit besluit in een laat stadium is genomen is er inmiddels al een initiatief ontwikkeld voor de realisatie van een park van ruim 100 MW op deze locatie. Door de schaalgrootte van dit initiatief is niet de provincie meer het bevoegde gezag, maar het Rijk. De minister wil de realisatie doorzetten; gelukkig wenst de Tweede Kamer ruimte te bieden voor alternatieven. De CDA Statenfractie vindt dit een begrijpelijke keuze. De locatiekeuze heeft vanaf het begin voor lokale weerstand gezorgd. Het CDA heeft er dan ook altijd voor gepleit het aantal zoeklocaties uit te breiden en te zoeken naar een locatie waar wel lokaal draagvlak voor de realisatie van windmolenparken te realiseren is.

Taakstelling Provincie Groningen
De provincie Groningen heeft een stevige opgave heeft in de landelijke doelstelling om 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. Onze provincie neemt daarin een aandeel van 855 MW. Naast het ontbreken van draagvlak voor een windmolenpark in de omgeving van Veendam, zijn er ook bij diverse partijen, waaronder de projectontwikkelaars, ernstige twijfels of een dergelijke opgave wel te realiseren is binnen de huidige door het College in het POP aangewezen zoeklocaties.
De oproep van het CDA komt voort uit de wens om een zorgvuldig proces vorm te geven, met draagvlak van onderop en met oog voor een realistische aanpak van de opgave op het gebied van windenergie.

Regio

Afsluiting op- en afritten Scheemda A7A7 - Van maandagmorgen 12 mei 06:00 uur tot maandagmorgen 23 juni 06:00 uur zijn de op- en afritten Scheemda (nr. 45) op de A7 in alle richtingen afgesloten voor het verkeer. Dit is nodig in verband met werkzaamheden van de provincie Groningen aan de N362. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een extra reistijd van circa vijf minuten.

Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid. Verkeer van en naar Delfzijl en Wagenborgen wordt omgeleid via de N33. Weggebruikers die vanuit of naar Midwolda reizen, kunnen gebruik maken van de afrit Winschoten. Verkeer vanuit en richting Scheemda en Nieuwolda wordt omgeleid via de afrit Heiligerlee.

Werkzaamheden N362
De provincie Groningen gaat in samenwerking met Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en de gemeentes Oldambt en Delfzijl op drie locaties gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren aan de N362. Op het weggedeelte tussen Scheemda en Weiwerd. De twee aansluitingen van de provinciale weg N362 op de op- en afritten van de A7 bij Scheemda worden omgebouwd tot rotondes. Ook wordt het kruispunt van de N362 met de Familie Bronsweg/Tolhek omgebouwd tot een rotonde. Daarnaast wordt gelijktijdig op de rotonde bij Weiwerd groot onderhoud uitgevoerd.

Regio

Activiteiten OZG in kader Europese Dag van de BeroerteDELFZIJL - Op dinsdag 13 mei is er op locatie Delfzicht van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG), een informatiemarkt die in het teken staat van de Europese Dag van de Beroerte. Het thema voor deze dag is ‘Voorkom en herken een beroerte'. Bezoekers zijn tussen 10.00 - 15.00 uur van harte welkom in de centrale hal van het ziekenhuis. Er vinden diverse activiteiten plaats, waaraan geen kosten zijn verbonden.

Bezoekers kunnen op de informatiemarkt hun cholesterol, bloedsuiker, bloeddruk en BMI (Body Mass Index) laten bepalen. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico in verhouding tot het lichaamsgewicht. Verder geven de fysiotherapeuten van zowel de OZG als van woonzorgcentrum Zonnehuisgroep Noord informatie en advies over de veranderingen die kunnen ontstaan als gevolg van een beroerte. Bijvoorbeeld verlies van evenwicht/balans of moeilijk kunnen lopen. Naast fysiotherapeuten zijn op de informatiemarkt ook verpleegkundigen, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, een maatschappelijk werker en een psycholoog aanwezig.
Bezoekers kunnen (persoonlijke) vragen stellen over een beroerte.

De OZG organiseert alle activiteiten in samenwerking met de Nederlandse CVA vereniging ‘Samen Verder' en woonzorgcentrum Zonnehuisgroep Noord.

Wat is een beroerte
Een beroerte wordt ook wel een CVA genoemd. Ieder jaar worden in Nederland circa 41.000 mensen (meer dan 100 per dag) hiermee geconfronteerd. Per jaar overlijden ongeveer 10.000 mensen als gevolg van een CVA. Een CVA is een infarct of bloeding in de hersenen. In circa 80% gaat het om een herseninfarct waarbij door een propje in de bloedvaten de bloedtoevoer naar de hersenen wordt onderbroken. Bij een hersenbloeding knapt er een bloedvat in de hersenen. In beide gevallen loopt de bloedtoevoer naar de hersenen gevaar, hetgeen ernstige blijvende gevolgen kan hebben.
Een CVA kan een leven drastisch veranderen. De gevolgen kunnen niet alleen lichamelijk zijn, zoals krachtverlies of verlamming van arm en/of been, maar ook psychisch en sociaal.
Risicofactoren voor het krijgen van een CVA zijn onder andere hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, roken, diabetes en overgewicht.

Levens redden
Het voorkomen en tijdig herkennen van een beroerte kan vele levens redden. Door een gezonde leefstijl en het regelmatig laten meten van bloeddruk, cholesterol en bloedsuikers, kan het risico op een beroerte worden beperkt.

Meer informatie over de Europese Dag van de Beroerte: www.ozg.nl of www.cva-vereniging.nl.

Regio

NK Kaaibakken in Nieuwe PekelaNIEUWE PEKELA - Het Veenkolonoaal Museum en de familie Hoiting van Camping Welwait organiseren op 17 mei voor 28ste keer de Nationale Kampioenschap kaaibakken. Deze happening vindt plaats op Camping Welwait in Nieuwe Pekela.

De inschrijving vindt plaats vanaf 13.00 uur. De start van het kampioenschap begint om 14.00 uur.

Deelnemers kunnen zich voor 14 mei opgeven bij:
Het Veenkoloniaal Museum (telefoon tijdens de openingsuren 0598-364224, Camping Welwait, 0597-612398 of per e-mail: camping@welwait.nl of bij Wim Dussel 0598-630348 of wimdussel@wimdussel.nlRegio

Kino Klandestino Bijzondere films op geheime locaties in GroningenKINO - Er was eens een groots en robuust gebouw met een bruisend hart vol tomeloze toekomstplannen. Een plek waar dromen oplaaiden en waar illusies vervlogen. Nu is het een verlaten doolhof vol vervagende herinneringen, al gloren er aan de horizon nieuwe ideeën. Een verborgen bastion dat op 17 mei eenmalig toegankelijk wordt voor een avontuurlijk publiek.

#urban #verganeglorie #leegstand #groots #nostalgie #nieuwleven #herinrichting

Kino klandestino 
Kino Klandestino is een gloednieuw maar strikt geheim filmevenement van de makers van openluchtbioscoop Zienemaan & Sterren. Speciaal voor iedereen die nieuwsgierig is en van verrassingen houdt, vertoont Kino Klandestino films op onverwachte locaties.

Lokaties?
Kino Klandestino opent deuren die normaal gesproken gesloten zijn en tovert de meest uiteenlopende plekken om tot een eigenzinnige bioscoop. Laat je meevoeren naar verborgen locaties waarvan je het bestaan niet wist en herontdek gebouwen die je dacht te kennen. Verlaat de bekende weg, duik onder en gun jezelf een onvergetelijke avond. De homebase van Kino Klandestino is de stad Groningen. Alle locaties zijn goed bereikbaar en liggen op maximaal 20 minuten fietsen van de Grote Markt.

Films?
Verwacht films die afwijken van de norm en die verder reiken dan het aanbod in Groningen. Alle Kinofilms passen bij de locaties en omgekeerd. We streven ernaar films te vertonen die tot dusver onder de radar zijn gebleven en nog ontdekt moeten worden.

Hints?
Om je als bezoeker alvast in de juiste sfeer te brengen, wordt er per locatie een aantal hints gegeven. Denk daarbij aan audiofragmenten, foto's, filmstills en andere cryptische aanwijzingen. Op 17 mei om 17uur wordt via social media en de geheime nieuwsbrief bekendgemaakt waar je precies moet zijn. Na een kleine speurtocht volgt een warm welkom en is het genieten geblazen van een prachtige film op een unieke locatie.

Consumpties?
Kino Klandestino schenkt Vedett-bier, wijn en fris. Ook worden er diverse snacks aangeboden.Wij zijn afhankelijk van de horeca opbrengst en daarom is het meenemen van eigen konsumpties verboden.

Bereikbaarheid?
De eerste Kino Klandestino is 15 minuten fietsen vanaf het centrum, drie bussenlijnen stoppen in de buurt (en rijden t/m middernacht terug naar station/binnenstad) en bovendien is er gratis parkeergelegenheid voor de deur. Kortom: wij zijn moeilijk te vinden, maar makkelijk te bereiken!
GEEN PIN Underground betekent onder andere: neem genoeg contant geld mee! Pinnen aan de kassa en bij de bar is niet mogelijk en ook de dichtstbijzijnde pinautomaat is niet om de hoek.

Eerste editie: zaterdag 17 mei 2014
Deuren open: 20.00 - 21.30 uur
Entree: €10,-
www.kinoklandestino.nl

Regio

Negendaagse afsluiting N33 Gieten - AssenN33 - Rijkswaterstaat sluit van vrijdag 2 mei 19.00 uur tot maandag 12 mei 6.00 uur de N33 tussen Gieten en Assen af. Tijdens de twee weekenden is de N33 van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur afgesloten in beide richtingen. Op werkdagen is de N33 eenzijdig afgesloten van Gieten naar Assen. Verkeer kan dus doordeweeks wel van Assen naar Gieten en ook van en naar de A28 vanuit Assen. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met extra reistijd.

Na de weekafsluiting op maandag 12 mei rijdt het verkeer al over de nieuwe, verdubbelde N33 tussen Assen en Gieten. Het overige traject volgt even later. Door een extra versnelling van de werkzaamheden aan de N33 kan het verkeer al voor de bouwvak over de gehele verdubbelde N33 tussen Assen en Zuidbroek rijden.

Omleidingsroutes
Het verkeer wordt al ver in de regio omgeleid. Vanuit Duitsland wordt het verkeer op de A7 via Groningen omgeleid en verkeer vanuit Veendam rijdt over de N366 richting Emmen/Hoogeveen. Verkeer vanuit Gieten richting het zuiden wordt over de N34 via Emmen/Hoogeveen omgeleid en verkeer vanuit Emmen naar het Noorden rijdt over de N381 via Beilen naar Assen. Zo wordt geprobeerd de verkeershinder op het verkeersplein Gieten en op onderliggende wegen zoveel mogelijk te beperken.

Wijziging busroutes, examenkandidaten opgelet
Voor de weekafsluiting gelden er voor de lijnen 110 Winschoten - Assen en 302 Stadskanaal - Assen een aantal wijzigingen. De route gaat vanaf Gieten, OV-Knooppunt N33/N34 via Eexterhalte, Rolde naar Assen en tijdens de weekenden ook terug. Doordeweeks is de route vanaf Station Assen normaal. Halte Rolde N33 komt te vervallen van 2 mei 19.00 uur t/m 12 mei 06.00 uur. Reizigers kunnen gebruik maken van halte Rolde Kerkbrink of Rolde rotonde voor lijn 21 en 24. Rijkswaterstaat adviseert reizigers rekening te houden met extra reistijd. Kijk voor meer informatie op www.qbuzz.nl of bel met Qbuzz klantenservice op 0900 - 728 99 65.

Negendaagse afsluiting Gieten - Veendam
Na de weekafsluiting tussen Gieten en Assen wordt er van vrijdag 16 mei 19:00 uur tot maandag 26 mei 6:00 uur gewerkt op het wegdeel tussen de N34 Gieten en de N366 Veendam. Gedurende deze periode is dit wegdeel in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek
Rijkswaterstaat gaat, in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe en de omliggende gemeenten, de N33 tussen Assen en Zuidbroek verdubbelen. Dit gebeurt om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren en de bereikbaarheid van de regio te vergroten.

Regio

Inloopmiddag Coeliakie Vereniging in RefejaSTADSKANAAL - De Coeliakie Vereniging houdt op woensdag 7 mei van 13.30 tot 16.00 uur een inloopmiddag in de hal van het Refaja ziekenhuis.

Met vragen en uw verhaal kunt u terecht bij een vrijwilliger van de vereniging, die tevens ervaringsdeskundige is. Ook vindt u er informatie over de Coeliakie Vereniging.

Coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij onder invloed van de inname van gluten beschadiging van de darmen optreedt.

Regio

Fiets- en Valdag 2014 in Refaja ziekenkuisSTADSKANAAL - Op zaterdag 24 mei organiseert het Refaja ziekenhuis voor de zesde achtereenvolgende keer een fiets- en valdag voor mensen met een heup- en/of knieprothese. De bijeenkomst start om 9.30 uur en duurt tot circa 12.00 uur.

Wie deel wil nemen aan de fietsdemonstratie, instructie en valpreventie kan zich tot 16 mei aanmelden via e-mail: veiligfietsen@refaja.nl, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en aantal personen. Aanmelden via telefoon kan ook: 0599-654447 of 0599-654515.
De fiets- en valdag start gezamenlijk in de Zwartsenbergzaal, waar dr. Middendorf, een van de orthopeden van het ziekenhuis, een inleiding verzorgt over orthopedie en protheses. Daarna krijgt een groep valpreventie met de fysiotherapeut (hoe stap je veilig op en van de fiets). De andere groep kan buiten op de klaarstaande fietsen van rijwielhandel Egberts oefenen, onder begeleiding van een fysiotherapeut. De orthopedisch instrumentenmaker (OIM) presenteert preventiemateriaal, zoals heupbeschermers.
Veel orthopedische patiënten zijn bang om te vallen en durven daarom niet meer te fietsen. Juist voor deze mensen is het belangrijk dat zij blijven bewegen. De functie van hun knie en/of heup vaart daar wel bij. Daarnaast is fietsen natuurlijk goed voor de algehele conditie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio