Regio

Landelijk controlebericht NL-AlertNL-ALERT - Op maandag 4 november rond 12.00 uur, tegelijkertijd met de sirenetest, zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen.

Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en beter worden geïnformeerd.

Alle aanbieders van mobiele telefonie ondersteunen NL-Alert. Vrijwel alle toestellen van populaire merken, zoals de Samsung, HTC en ook de nieuwste iPhones van Apple (4S, 5, 5c en 5s) kunnen NL-Alert ontvangen.

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Om NL-Alert te kunnen ontvangen, moet je telefoon ingesteld zijn voor NL-Alert. Steeds meer nieuwe mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld op NL-Alert. Op een deel van de bestaande toestellen moet NL-Alert zelf worden ingesteld. In de instelhulp op www.nl-alert.nl staan de instructies om mobiele telefoons in te stellen.

Om te weten of het controlebericht goed is verzonden en ontvangen, wordt er na verzending van het bericht een evaluatie uitgevoerd. De ambitie voor het controlebericht van 4 november a.s. is dat 4 miljoen burgers dit bericht op hun mobiele telefoon ontvangen. Dit wordt gemeten via een representatieve steekproef onder burgers. De resultaten hiervan worden eind november verwacht.

Ook in 2014 zendt de overheid twee NL-Alert controleberichten uit.

Regio

Groninger gemeente en instellingen pakken veranderingen in de jeugdzorg samen opJEUGDZORG - De 23 Groninger gemeenten en de jeugdzorg instellingen in de provincie hebben de handen ineen geslagen en pakken de aanstaande verandering in het stelsel voor de jeugdzorg gezamenlijk op. In dit kader hebben zij een model ontwikkeld voor de inrichting van de jeugdzorg na de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015. Daarnaast hebben ze met elkaar afgestemd hoe zij ervoor gaan zorgen dat kinderen, jongeren en ouders met jeugdzorg dit ook na ingang van de nieuwe Jeugdwet blijven ontvangen, en hoe de frictiekosten voor de instellingen ten gevolge van de veranderingen beperkt blijven. De plannen zijn vastgelegd in een Regionaal Transitiearrangement. Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. De Tweede Kamer heeft op 17 oktober jl. het wetsvoorstel hiervoor aangenomen.

In het kader van de nieuwe Jeugdwet is Nederland opgedeeld in 41 jeugdzorg-
regio's. De provincie Groningen is één van deze regio's. Elke regio moet vóór 31 oktober 2013 een Regionaal Transitiearrangement (RTA) aanleveren aan het Rijk.

Geleidelijke overgang en transformatieagenda
Basis van het RTA Groningen is de keus om uit te gaan van een geleidelijk scenario. Dit betekent dat er niet vanaf 1 januari 2015 voor 100% volgens de nieuwe werkwijze wordt gewerkt, maar dat er een overgangsperiode komt, die loopt tot uiterlijk 1 januari 2018. Deze ruimte is nodig om de verandering in het jeugdzorgstelsel zorgvuldig te laten plaatsvinden. Om wel de vaart erin te houden stellen gemeenten en instellingen samen een transformatieagenda op. Hier staat in wanneer wordt besloten over welke stap, en wanneer deze stappen vervolgens inhoudelijk geregeld moeten zijn.

Grote zorgen over financiën
In het RTA staat een onderverdeling van het budget in 2015, 2016 en 2017 en welke percentages zijn bedoeld voor de directe zorg, de vernieuwing van de zorg (transformatie) en de uitvoeringskosten voor de gemeente. De gemeenten en instellingen hebben daarbij wel grote zorgen over de financiën.

De decentralisatie van de jeugdzorg is gericht op het verbeteren van de jeugdzorg, maar gaat ook gepaard met een bezuiniging. Eerder is aangegeven dat het zou gaan om een bezuiniging van gemiddeld 3,5%, maar uit de meicirculaire van het Rijk blijkt dat dit voor Groningen op bijna 10% neerkomt. In bedragen: op basis van het huidige jeugdzorggebruik heeft de regio € 159 mln. euro nodig. Met een korting van 3,5% komt dit bedrag uit op € 153 mln. euro. Maar in de meicirculaire staat een bedrag van € 144 mln. euro. Dit tekort kan grote consequenties hebben voor de instellingen en in het verlengde daarvoor voor cliënten.

Deze zorgen worden gedeeld met het Rijk in een brief aan de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd. Dit is de commissie die het Rijk, het IPO en de VNG hebben ingesteld om de voortgang van de decentralisatie van de jeugdzorg te monitoren. Het RTA van Groningen wordt op 31 oktober a.s. met de Transitiecommissie besproken. Het financiële probleem speelt in vrijwel alle regio's. Het Rijk heeft aangekondigd hier in december op terug te komen. In afwachting daarvan is het RTA van Groningen gebaseerd op de cijfers van het huidige jeugdzorggebruik.

Onder voorbehoud besluitvorming colleges en raden
Het arrangement is opgesteld door de stuurgroep Transformatie Jeugdzorg Groningen, in overleg met het Kernteam Zorginstellingen. De Stuurgroep bestaat uit wethouders die de gemeenten vertegenwoordigen en in het Kernteam zitten bestuurlijke vertegenwoordigers van de instellingen. De colleges van B&W van de 23 Groninger gemeenten bespreken deze week het Regionaal Transitiearrangement. Vervolgens wordt het arrangement aan de gemeenteraden voorgelegd. Tegelijkertijd wordt het - onder voorbehoud van besluitvorming door de raden - aan het Rijk gestuurd.

Nieuwe Jeugdwet
Met de nieuwe Jeugdwet worden gemeenten per 1 januari 2015 zowel bestuurlijk als financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van alle hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doel van de wet is om de ondersteuning aan gezinnen en jongeren beter te organiseren, meer te doen aan voorkomen van problemen en snelle inzet van zorg op maat als het nodig is. De decentralisatie betekent dat de volgende geldstromen straks allemaal naar de gemeente gaan: gesloten jeugdzorg (rijk), geïndiceerde jeugdzorg (provincie), zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en de persoonsgebonden budgetten jeugd-LBV en -GGZ (AWBZ-zorgkantoor) en jeugd-GGZ (ZVV- zorgverzekeraar). Dit gaat gepaard met een bezuiniging van resp. 4% op het budget van provinciale jeugdzorg en 25% op het budget van jeugdzorg uit de AWBZ. De wet is op 17 oktober jl. aangenomen door de Tweede Kamer en wordt eind dit jaar behandeld in de Eerste Kamer. Op 1 januari 2014 moet de nieuwe wet worden gepubliceerd


Transformatie Jeugdzorg Groningen

In 2012 hebben de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen besloten het ingrijpende veranderproces in het kader van de stelselwijziging zorg voor jeugd gezamenlijk voor te bereiden en uit te voeren. In dit kader is medio 2013 het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen in het leven geroepen. Bestuurders en medewerkers van gemeenten en instellingen werken samen in 13 projecten. Einddoel is dat de gemeenten in de provincie Groningen op 1 januari 2015 klaar zijn om de jeugd en hun ouders die dat nodig hebben de juiste zorg te bieden.

Meer informatie: www.tjzg.nl. U kunt TJZG ook volgen op Twitter: https://twitter.com/tjzgroningen

Regio

Lezingen en een bijzondere voorstelling in de OZGWINSCHOTEN/DELFZIJL - In het kader van de Week van de Chronisch Zieken organiseert de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) een aantal activiteiten. Op dinsdag 12 november is er in de personeelsflat op locatie Lucas een informatieavond getiteld ‘Patiënt aan zet', met vier korte lezingen onder voorzitterschap van RTV Noord presentator Jaap Nienhuis. Op vrijdag 15 november geeft Freek Slemmer, zelf kankerpatiënt, de voorstelling ‘Superchronisch, the best of 12,5 jaar Kahler' in het restaurant op locatie Delfzicht. Beide activiteiten beginnen om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). De toegang voor beide bijeenkomsten is gratis.

Lezingen ‘Patiënt aan zet'
Jaap Nienhuis, die regionale bekendheid geniet als presentator voor RTV Noord, zal op 12 november de lezingen ‘Patiënt aan zet' introduceren. Deze lezingen gaan over het leven met een chronische ziekte en wat je als patiënt zelf kan doen om de regie te behouden. Sprekers tijdens deze avond zijn een fysiotherapeut, een medisch maatschappelijk werker, een ziekenhuisapotheker en een ervaringsdeskundige. Zij staan stil bij onder andere het belang van bewegen en het trouw geneesmiddelen innemen, bij de mogelijkheden hoe je in het dagelijkse leven met een chronische aandoening omgaat en wat je als patiënt zelf kunt doen om te zorgen dat de zorg goed verloopt.

De voorstelling ‘Superchronisch'
Freek Slemmer, overlever van de ziekte van Kahler (botkanker), laat in zijn voorstelling zien wat het betekent om chronisch ziek te zijn. Maar ook dat het leven, ondanks beperkingen, heel mooi kan zijn! Krachtig, ontroerend, teder, realistisch, met grappen, anekdotes en directe vragen vertelt hij in Supermanshirt, pyamabroek en met infuuspaal zijn eigen patiëntenverhaal. Hij geeft antwoord op vragen als: welke behandelingen zijn er ondergaan, wat zijn de voor- en nadelen van behandelingen, wat voor impact heeft een chronische ziekte op je privéleven en hoe is het om met beperkingen te leven?

Informatie en aanmelden beide bijeenkomsten
Via 088-066 1000 of via facilitairmeldpunt@ozg.eu met opgave van de te bezoeken activiteit en het aantal personen.
Meer informatie over deze bijeenkomsten zijn te lezen op de website van de OZG: www.ozg.nl

Regio

Eerste Groninger BoerenburendagBOERENBURENDAG - Op 23 november 2013 is de eerste Boerenburendag. Veel Groningse boeren nodigen hun buren uit. Aan de keukentafel vertellen zij over hoe zij werken en over hun toekomstplannen. Buren en dorpsgenoten kunnen aangeven hoe zij het leven tussen landbouwbedrijven ervaren. Het initiatief is bedoeld om de band tussen boer en burger op het platteland te verstevigen en het onderling begrip te vergroten.

Henk Staghouwer: "Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat geldt zeker op het platteland. Boeren en hun buren treffen elkaar lang niet altijd meer vanzelf. We zien goede initiatieven waarbij mensen elkaar opzoeken en dat draagt echt bij aan de leefbaarheid. Met Boerenburendag hopen we dat meer boeren en inwoners op het platteland met elkaar in contact komen en met elkaar in gesprek gaan."

Boeren ontvangen de komende week een mail met een uitnodiging om zich aan te sluiten en mee te doen aan de 1e Groninger Boerenburendag. Zij nodigen zelf hun buren uit en bepalen ook zelf hoe zij invulling geven aan deze dag. Dat kunnen ze eventueel samen met andere boerenbedrijven in de buurt doen. Het idee is dat zij hun boerderij laten zien, aan de keukentafel vertellen over hun werk en toekomstplannen en de buren aan het woord laten over hoe zij het wonen in de buurt van een landbouwbedrijf ervaren.

Landbouwdialoog
Boerenburendag is een vervolg op de Landbouwdialoog die afgelopen jaar is gevoerd over de ontwikkeling van duurzame landbouw in Groningen. Boeren hebben aan tafel gezeten met stadjers, ommelanders en plattelandsjongeren; professoren met agrarisch natuurverenigingen en natuurorganisaties met de agro-industrie. Over zaken als schaalvergroting, volksgezondheid en dierwelzijn, regeldruk en over de vraag hoe de banden tussen boer en burger aangehaald kunnen worden.

De oogst van die dialoog ligt nu op tafel, letterlijk op het tafelkleed en een poster. De opbrengst bevat feiten, beelden, meningen, ideeën en vormt een basis om verder te praten aan de keukentafel. Want uiteindelijk gaat het er om hoe ondernemers met hun directe buren in gesprek zijn over de ontwikkelingen op en rondom hun boerenerf. Daar begint het draagvlak voor de landbouw.

Fotowedstrijd
De provincie organiseert een fotowedstrijd. Deelnemers kunnen een foto insturen via boerenburendag@provinciegroningen.nl.

Meedoen
Boeren die mee willen doen kunnen het Boerenburendagpakket aanvragen bij de provincie met het tafelkleed en een koek. De oplage is beperkt, daarna is er voor alle boeren een poster beschikbaar met dezelfde informatie. De poster is vanaf 14 november op te halen bij de gemeentehuizenen op te vragen via de provincie.

Regio

Inloopmiddag Coeliakie VerenigingSTADSKANAAL - Sinds september 2013 houdt de Coeliakie Vereniging één keer per maand een inloopmiddag in het Refaja ziekenhuis. De eerstvolgende middag vindt plaats op woensdagmiddag 6 november van 13.30 tot 16.00 uur in de hal van het ziekenhuis.
Met vragen en uw verhaal kunt u terecht bij een vrijwilliger van de vereniging, die tevens ervaringsdeskundige is. Ook vindt u er informatie over de Coeliakie Vereniging.

Coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij onder invloed van de inname van gluten beschadiging van de darmen optreedt.

Regio

Asfalteringswerkzaamheden A7 Groningen - HoogezandA7 - Rijkswaterstaat voert van maandag 28 oktober 19.30 uur tot dinsdag 29 oktober 06.00 uur werkzaamheden uit aan het asfalt op de A7 tussen Groningen en Hoogezand. Voor het verkeer is dan één rijstrook beschikbaar. Op bepaalde tijden is een aantal op- en afritten afgesloten. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de eerstvolgende op- en afrit en vervolgens de A7 weer op.

Ter plaatse geldt voor het verkeer een verlaagde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd. De werkzaamheden zijn zeer weersgevoelig. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden en de afsluitingen worden verschoven naar dinsdagavond 29 oktober.

Afsluiting op- en afritten
De volgende op- en afritten zijn voor het verkeer vanuit Groningen richting Winschoten afgesloten op de volgende data en tijden:

  • Afrit Foxhol (nr. 40) van maandag 28 oktober 20.00 uur tot dinsdag 29 oktober 01.00 uur;
  • Oprit Foxhol (nr. 40) van maandag 28 oktober 20.00 uur tot dinsdag 29 oktober 06.00 uur;
  • Afrit Hoogezand (nr. 41) van dinsdag 29 oktober 01.30 uur tot dinsdag 29 oktober 06.00 uur.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Regio

Vijf specialisten treden toe tot de OZGWINSCHOTEN/DELFZIJL - Binnen de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) zijn de afgelopen periode vijf nieuwe specialisten toegetreden. Twee orthopedisch chirurgen, een vaatchirurg, een internist en een neuroloog. Een aantal van deze artsen werkt tevens in het UMCG. Deze uitbreiding vindt plaats om nog beter op de zorgbehoefte in de regio te kunnen inspelen.

De orthopedisch chirurgen L. (Lars) van Rozen en C.P. (Christiaan) van Lingen gaan binnen de OZG, samen met het bestaande team, de orthopedische zorg in de regio versterken. Naast de algemene orthopedie heeft Van Rozen een specifiek aandachtsgebied: de knie- en schouderchirurgie. Hij werkte voorheen als orthopedisch chirurg en traumatoloog bij de MC Groep (ziekenhuizen Dronten, Emmeloord en Lelystad). Van Lingen werkte voorheen als chef de clinique in de Isala Klinieken te Zwolle. Naast de algemene orthopedie is zijn aandachtsgebied de heup- en kniechirurgie. Beiden werken één dag per week in het UMCG.
Met de komst van vaatchirurg dr. M.J. (Maarten) van der Laan wil de OZG de vaatchirurgische zorg in de regio optimaliseren. Hij werkt deels in de OZG en deels in het UMCG. Van der Laan was voorheen werkzaam in het AMC te Amsterdam en hij is gepromoveerd op het gebied van aneurysma. Naast het aantrekken van vaatchirurg Van der Laan werkt sinds kort een aantal vaatchirurgen van het UMCG volgens een roulatiesysteem één dag per week in de OZG.

De nieuwe neuroloog is dr. J.M. (Jessica) Nielsen. Het aandachtsgebied van Jessica Nielsen richt zich, naast algemene neurologie, met name op Multiple Sclerose (MS) en epilepsie. Voorheen was Nielsen werkzaam in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Zij is gepromoveerd op de ziekte Multiple Sclerose. Ook Jessica Nielsen werkt deels in het UMCG.

Internist dr. G.W.D. (Gijs) Landman werkt als chef de clinique bij de maatschap Interne Geneeskunde. Hij werkte voorheen in het Universitair Medisch Centrum Leiden. Gijs Landman deed promotieonderzoek op het gebied van Diabetes type 2. Als internist heeft hij de aantekening voor het aandachtsgebied infectiologie (infectieziekten).

Regio

Plasklas OZG geeft kinderen extra begeleidingWINSCHOTEN/DELFZIJL - De afdeling Kindergeneeskunde van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft sinds kort een plasklas. De plasklas is bedoeld voor kinderen die op de plaspolikliniek extra begeleiding nodig hebben om droog te worden. Aanmelding voor de plaspolikliniek kan via de huisarts. Kinderen die voor een dagopname naar de plasklas gaan, hebben allemaal overdag plasklachten. Zoals ongewild urineverlies (incontinentie), terugkerende blaasontstekingen of vaak kleine beetjes moeten plassen. In de plasklas leert een kind hoe, wanneer en hoe vaak het moet plassen. Ook wordt gebruik gemaakt van uroflowmetrie. Bij dit onderzoek plast het kind in een speciaal toilet, waarin meetapparatuur zit die de kracht van de urinestraal en de hoeveelheid urine registreert en berekent. Hiermee wordt het plaspatroon van het kind vastgelegd. Vervolgens wordt er nog een echo gemaakt om te controleren of de blaas leeg is. Zo ontstaat duidelijkheid over de blaasproblemen.

Per middag worden er zo'n vier kinderen in de plasklas geplaatst. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in één plasklas te plaatsen.

Extra hulp van Lucy en Casper
Lucy en Casper zijn voor kinderen hét voorbeeld hoe zij met hun plasproblemen omgaan. Beide stripfiguurtjes worden in de plasklas gebruikt om kinderen te begeleiden en te behandelen. De Groninger tekenaar Obbert Nieuwenhuis maakte ze speciaal voor de OZG.

Het team
De afdeling Kindergeneeskunde van de OZG startte eind november 2011 een speciale plaspoli voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Een team dat bestaat uit een kinderarts-nefroloog, kinderurotherapeut, kinderbekkenfysiotherapeut en psycholoog. Samen zoeken ze met het kind naar de oorzaak van ongewild urineverlies en bedplassen en ondersteunen hen bij de training om droog te worden en droog te blijven.
Voor meer informatie over de plaspolikliniek, zie http://kindersite.ozg.nl (klik op: de poli/plaspoli).

Regio

Onderhoudswerkzaamheden A7 Groningen - NieuweschansA7 - Rijkswaterstaat voert eind oktober verschillende onderhoudswerkzaamheden uit aan de A7 van Groningen richting Nieuweshans. Van dinsdag 22 oktober 18.30 uur tot woensdag 23 oktober 07.00 uur worden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd op de A7 tussen Groningen en Winschoten. Op maandag 28 oktober vinden er tussen 09.00 uur ‘s ochtends en 19.00 uur 's avonds werkzaamheden plaats aan de geleiderail tussen Oudeschans en Nieuweschans. In beide gevallen is voor het verkeer dan één rijstrook beschikbaar. Op bepaalde momenten is een aantal op- en afritten afgesloten. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de eerstvolgende op- en afrit.

Ter plaatse geldt voor het verkeer een verlaagde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Afsluiting op- en afritten
Voor het verkeer vanuit Groningen richting Winschoten zijn de op- en afrit Foxhol (nr. 40) afgesloten van dinsdag 22 oktober 20.00 uur tot en met woensdag 23 oktober 06.00 uur.

In verband met de werkzaamheden aan de geleiderail is de afrit Nieuweschans (nr. 49) voor het verkeer vanuit Oudeschans richting Duitsland afgesloten van maandag 28 oktober 09.00 uur tot maandag 28 oktober 16.00 uur.

Weersgevoelige werkzaamheden
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Regio

OZG en Refaja geven voorlichting over Kanker en WerkWINSCHOTEN/DELFZIJL/STADSKANAAL - Op dinsdag 29 oktober organiseren de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en het Refaja ziekenhuis, een voorlichtingsbijeenkomst over kanker en werk. Patiënten, partners en overige belangstellenden, die te maken kregen met kanker en geïnformeerd willen worden over werkhervatting na een behandeling vanwege kanker, zijn van harte welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal van het personeelsgebouw van locatie Lucas, Schönfeldsingel 57 in Winschoten en begint om 19.15 uur.

Op het gebied van kankerbestrijding is in de medische wereld veel bereikt. De overlevingskansen zijn sterk toegenomen. Medewerkers worden ziek, maar worden ook steeds vaker weer beter. Zij willen dan ook graag weer meedraaien in de maatschappij door te werken. Vaak is er een enorme motivatie om het werk te behouden, of om weer aan het werk te gaan, vanuit vele beweegredenen. Dat kan een financiële basis zijn, sociale contacten, persoonlijke zingeving of omdat men plezier aan werken beleefd.
Veel vragen
Wanneer bij iemand de diagnose kanker wordt gesteld, verandert er veel. Er volgt behandeling waardoor werken tijdelijk of helemaal niet meer mogelijk is. Dit roept veel vragen op zoals: Hoe pak ik mijn werk weer op? Hoe is de regelgeving? Wanneer ben ik weer in staat om te werken? Wat wil ik zelf? Wat is mijn rol? Wat is de rol van de werkgever? En zo zullen er wellicht veel meer vragen bij mensen opkomen.

Deskundigen
Tijdens de voorlichtingsavond geven een aantal deskundigen, waaronder een re-integratiecoach en counselor van Stap.nu en een bedrijfsarts/bedrijfsconsulent Oncologie, advies. Ook licht een patiënt haar eigen ervaringen over kanker en werkhervatting nader toe. Verder is er een forumdiscussie onder leiding van een verpleegkundig consulent Oncologie van de OZG. Zie voor meer informatie het programma op www.ozg.nl.

Inlichtingen en aanmelden
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen of zich aanmelden via het
algemene telefoonnummer van de OZG: 088 - 066 1000 en vragen naar de
verpleegkundig consulent/specialist Oncologie, locatie Delfzicht of locatie Lucas.
E-mail: afd.oncologie@ozg.eu of oncologie.delfzicht@ozg.eu.

Bij het Refaja ziekenhuis kunnen belangstellenden informatie inwinnen of zich aanmelden via het rechtstreekse telefoonnummer van de oncologieverpleegkundige: 0599 - 654529 of via e-mail: oncologie@refaja.nl

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio