Overslaan en naar de inhoud gaan

Regio

Advertentie

50 miljoen beschikbaar voor Gronings bedrijfsleven

Door op dinsdag, 7 januari, 2014 - 18:07

Provincie Groningen richt dakfonds op ter
ondersteuning van Midden en Klein Bedrijf

GRONINGEN - Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen wil een financieel dakfonds oprichten waaruit het Midden en Klein Bedrijf in Groningen kan putten voor de vestiging en groei van ondernemingen. Het dakfonds, dat andere fondsen aanvult, heeft een beoogde grootte van 50 miljoen euro. Groningse bedrijven kunnen met het inleveren van een businessplan bij de diverse beschikbare fondsen leningen aantrekken, participaties aangaan of garantstellingen verkrijgen.

De provincie Groningen wil met het instellen van het dakfonds de Groningse economie stimuleren. Het Midden en Klein Bedrijf levert de belangrijkste bijdrage aan de werkgelegenheid in Groningen en heeft last van een niet goed functionerende kapitaalmarkt. Bovendien zijn er in de toekomst minder Rijks- en Europese subsidies voor het MKB beschikbaar. Met het instellen van het revolverende fonds ondersteunt de provincie innovaties en bedrijfsuitbreidingen in de belangrijke MKB sector.

Gezien de expertise die nodig is om te beoordelen of businessplannen voldoende revolverend zijn en marktgericht, wil de provincie Groningen de uitvoering van het dakfonds onderbrengen in een besloten vennootschap, dat beheerd wordt door de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij. De provincie houdt invloed op het fonds door prioriteitsaandelen en met een investeringsinstructie.

Het voorstel om een revolverend fonds voor stuwende Groninger MKB-bedrijven(*1) in te stellen wordt samen met een afwegingskader over het provinciale vermogen aan Provinciale Staten voorgelegd. Al langer leeft bij Gedeputeerde Staten de wens om het opgebouwde provinciale vermogen (onder andere door de verkoop van aandelen Essent) in te zetten voor de realisatie van publieke doelen. Het instellen van een fonds voor het MKB past in het afwegingskader.

Indien Provinciale Staten instemmen met de kaderregeling en de oprichting van een revolverend fonds wordt goedkeuring aan de minister van BZK gevraagd en worden de uitgangspunten verder uitgewerkt. Naar verwachting kan het dakfonds halverwege dit jaar van start gaan, zodat er financiële middelen voor het MKB vrijkomen.

(*1) Met het stuwend MKB bedoelen we dat deel van het MKB dat haar producten voor het grootste deel buiten de provincie afzet. Meer dan 50% van de omzet is afkomstig van buiten de provincie. Bij MKB ondernemingen zijn er minder dan 250 personen werkzaam en is de jaaromzet kleiner dan € 50 miljoen of overschrijdt het jaarlijkse balanstotaal de € 43 miljoen niet.

Advertenties

Voordracht bestuurlijke toekomst provincie Groningen:

Door op dinsdag, 7 januari, 2014 - 18:04

Nieuwe stap op weg naar een nieuwe bestuurlijke inrichting en een veranderende bestuurscultuur

GRONINGEN - Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben vandaag de ‘Voordracht over de stand van zaken en het vervolgproces op weg naar verandering van de bestuurscultuur en vernieuwing van de bestuurlijke organisatie van de provincie Groningen' vastgesteld. In deze Voordracht geven GS aan hoe zij, samen met de Groninger gemeenten, een volgende stap willen zetten in het proces om te komen tot een nieuwe bestuurlijke indeling, een verandering in rol- en taakopvatting van de provincie en een heldere rol- en taakverdeling tussen de provincie en gemeenten met een bestuurscultuur die daarbij past. GS bouwen daarbij voort op de aanbevelingen van de Visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst Groningen' en op hun visie op de bestuurlijke organisatie van 2 juli 2013. Provinciale Staten behandelen deze voordracht op woensdag 29 januari 2014.

De Groninger gemeenten hebben de afgelopen maanden op constructieve wijze een intensief proces doorlopen om tot een principebesluit te komen over de gewenste herindeling. De gemeenten en de provincie zijn in dat proces ondersteund door een zogeheten 'makelaar', in de personen van de heer J.A.M. Hendrikx en mevrouw H. te Grotenhuis. Met de (voorziene) besluitvorming van de raden is weer een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuwe bestuurlijke indeling in de provincie. GS ervaren dat alle gemeenten bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de bestuurlijke toekomst en die toekomst ook in samenhang te willen zien met de belangen en mogelijkheden van omringende gemeenten.

Stand van zaken per cluster
In de voordracht geeft het college van GS de stand van zaken per cluster van gemeenten weer op basis van de besluiten van de gemeenteraden en de rapportages van de makelaar. GS komen in de voordracht tot een beoordeling en vragen Provinciale Staten om daarover een standpunt in te nemen dat als richtinggevend is bedoeld voor het vervolgproces.

Het Westerkwartier
De gemeenten gelegen in het Westerkwartier, te weten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, hebben rond de zomer van 2013 reeds de intentie uitgesproken tot een nieuwe gemeente te willen komen. GS delen het uitgangspunt dat de door de gemeenten geformuleerde intenties voldoende aanknopingspunten bieden om het traject voort te kunnen zetten.

Eemsdelta en Hoogeland
De raden van de zeven betrokken gemeenten hebben op 3 december 2013 besloten in te stemmen met het uitvoeren van een verdere verkenning van een mogelijke herindeling van de BMW-DEAL-gemeenten tot één sterke regiogemeente in Noord-Groningen ('van Lauwerszee tot Dollard tou'). GS zijn positief over het proces en beseffen tegelijk dat het inhoudelijke traject nog in volle omvang gaande is. Als dit traject succesvol wordt afgerond, kan een nieuwe, bestuurskrachtige gemeente ontstaan die voldoende robuust is om de opgaven in het gebied het hoofd te kunnen bieden.

Stad Groningen
De gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer hebben aangegeven dat zij samen één nieuwe gemeente willen vormen. De drie betrokken gemeenten hebben intensief onderzoek gepleegd om goed beslagen deze richting in te slaan. Met de samenvoeging van de drie gemeenten ontstaat een nieuwe gemeente, zoals is voorgesteld door de visitatiecommissie. De raad van Haren heeft een voorlopig besluit genomen tot herindeling met Groningen en Ten Boer. De gemeente wil in de eerste helft van 2014 een bewonersraadpleging houden. De gemeente Ten Boer heeft aangegeven een oplossing te willen vinden voor de financiële problemen van deze gemeente om de nieuw te vormen gemeente hiermee niet te belasten. De provincie, de gemeente Ten Boer en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn hierover in gesprek. GS zijn positief over de nieuwe gemeente die hiermee ontstaat.

De Compagnie en Oost-Groningen
De negen gemeenten in Oost-Groningen hebben in de afgelopen maanden met elkaar gesproken over de wijze waarop de gewenste herindeling vorm zou moeten krijgen. Op 15 november 2013 hebben zeven van de negen gemeenten uitgesproken dat er in deze fase nog over twee hoofdvarianten ten opzichte van de door de visitatiecommissie voorgestelde indeling (gemeente 'De Compagnie' en gemeente 'Oost-Groningen') wordt gesproken: de zogeheten ‘horizontale' variant en ‘verticale' variant. De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde nemen hierbij een ander standpunt in.

De betrokken gemeenten constateerden dat er geen overeenstemming is over de keuze tussen de gewenste varianten. De raden van de negen betrokken gemeenten hebben vervolgens een principebesluit genomen over de gewenste herindeling, waaruit ook uit blijkt dat de voorkeuren nogal uiteenlopen en er geen eenduidig beeld bestaat over de gewenste bestuurlijke indeling.

Advies Visitatiecommissie
Op 20 december 2013 heeft overleg plaatsgevonden tussen de negen gemeenten in Oost-Groningen en de makelaar over de vraag of de besluitvorming in de raden heeft geleid tot nieuwe inzichten of standpunten, die kunnen leiden tot consensus over een mogelijke herindelingsvariant. In het overleg hebben de negen betrokken gemeenten ingestemd met het voorstel van de makelaar om de Visitatiecommissie te vragen advies uit te brengen over de twee voornoemde hoofdvarianten, inclusief het voornemen van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot vorming van de gemeente Westerwolde. Het verlangde advies van de Visitatiecommissie wordt door de betrokken gemeenten aangemerkt als een zwaarwegend advies.

GS zijn positief over de voorgestelde processtap. De provincie verwacht dat het advies antwoord geeft op de centrale vraag of de bedoelde varianten kunnen resulteren in een bestuurlijke indeling van nieuwe, robuuste en duurzaam bestuurskrachtige gemeenten die een beter alternatief vormt dan de bestuurlijke indeling, zoals voorgesteld in het rapport van de visitatiecommissie. Evenals de betrokken gemeenten beschouwen GS het uit te brengen advies als zwaarwegend. GS gaan er van uit dat de Visitatiecommissie haar advies eind januari/begin februari zal uitbrengen.

Taken en rollen - verhouding provincie en gemeenten
De opgaven waarvoor provincie en gemeenten gezamenlijk staan, vragen niet alleen om een andere bestuurlijke indeling, maar ook om een verandering in rol- en taakverdeling tussen gemeenten en provincie met een passende bestuurscultuur. Voor ons als provincie betekent het verandertraject een heroriëntering op onze rol en taken. De provincie vervult nu een rol in een aantal taken die tot het gemeentelijk domein behoren. GS geven aan die taken graag aan de gemeenten te willen overdragen.
Voorbeelden hiervan zijn de opgaven die verband houden met welzijn en leefbaarheid in het landelijk gebied en met het sociale domein. GS zijn van mening dat deze taakgebieden op een goede wijze door de nieuwe robuuste en bestuurskrachtige gemeenten kunnen worden behartigd. GS willen op korte termijn afspraken maken met de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) over de gezamenlijke inhoudelijke agenda voor de overdracht en de stappen die daarbij horen om een 'warme' overdracht van taken mogelijk te maken.

Tegelijk streven GS naar het daadkrachtig én rolzuiver uitvoeren van de kerntaken van de provincie. De kerntaken (en dus de provinciale belangen) liggen op het ruimtelijk-economische domein. De uitwerking hiervan is nauw verbonden met het proces van de totstandkoming van de nieuwe provinciale Omgevingsvisie en de gemeentelijke gebiedsvisies. GS willen dat de provincie bij de uitvoering van haar kerntaken meer strategisch regisseur wordt, die maatschappelijke partners en andere overheden uitnodigt en uitdaagt om input voor provinciaal beleid te leveren.

Kleinschaligheid en burgernabijheid
Naast een grotere schaal gaan gemeenten invulling geven aan kleinschaligheid, overheidsparticipatie en burgernabijheid. Uit de discussies in de gemeenteraden blijkt dat gemeenten de burgernabijheid omarmen. GS gaan er van uit dat de nieuw te vormen gemeenten een visie ontwikkelen op welke wijze de gemeentelijke dienstverlening dicht bij bewoners kan worden georganiseerd in de nieuw te vormen gemeenten.

Vervolgproces
Doel is om uiterlijk 1 januari 2018 tot een nieuwe bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen te komen. De visitatiecommissie heeft aanbevolen dat gemeenten, uiterlijk oktober 2014, met hun beoogde herindelingspartners een toekomstvisie hebben ontwikkeld op het profiel, de organisatie, beleidsuitgangspunten en -opgaven van de nieuw te vormen gemeenten.
GS willen de komende maanden per cluster op bestuurlijke niveau afspraken maken over de wijze waarop het proces vervolgd wordt. Waar mogelijk wil de provincie het proces bespoedigen en faciliteren. Ook willen GS het proces van herindeling en de veranderende bestuurscultuur op verschillende manieren blijven inspireren in de vorm van bijeenkomsten waarin diverse thema´s rond de herindeling aan de orde komen.

GS continueren graag de constructieve samenwerking met gemeenten en de VGG in dit traject. Samen streven we een openbaar bestuur na dat past bij de opgaven en eisen van deze (en de toekomstige) tijd. Openbaar bestuur dat goede verbindingen kan leggen naar maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen en dat alle inwoners in deze provincie adequaat bedient. Het doel van dit alles is het gezamenlijk - door provincie en gemeenten - effectief aan kunnen pakken van de urgente opgaven én het benutten van mogelijke kansen in onze provincie.

Advertenties

Albert Zoer wint Grote Prijs Indoor Groningen Publiek in volle Eurohal ziet zinderende barrage

Door op maandag, 6 januari, 2014 - 07:00

ZUIDRBROEK - Albert Zoer met Abra Kadabra is de winnaar van de Grote Prijs tijdens Indoor Groningen. In de spannende barrage wist hij Maikel van der Vleuten met Vdl Groep Zimba en Jur Vrieling met Flashdance voor te blijven. De spannende finale zorgde ervoor dat het publiek in de volle Eurohal op het puntje van de stoel zat.

Van de 37 combinaties in de Grote Prijs wisten 11 zich te plaatsen voor de barrage. In de barrage waren 6 combinaties foutloos. Jur Vrieling had in de eerste rit een snelle tijd neergezet met 35.33. Albert Zoer startte als 8 ste in de barrage. In een sensationele rit wist hij foutloos te eindigen in een tijd van 34.92. In de negende rit deed Maikel van der Vleuten een goede poging om de tijd van Zoer te verbeteren. Hij was 0.37 te langzaam voor de winst.

Finales
Voorafgaand aan de Grote Prijs werden de finales in de klasse Young Horses, 1.30 m en 1.35 m verreden.

De finale in de klasse 1.30 m werd gewonnen door Jur Vrieling met Noesar Calima. Tweede werd Franklin Pasmus met Betagravin voor Robert Vos met Baltic Vdl.

Winnaar in de klasse Young Horses was Albert Zoer met Charlie Chaplin voor Maikel van der Vleuten met Casablanca en Chantal Regter met Curonia.

In de kleine finale 1.30m was Amanda Slagter met Vienna het snelste voor Mathilda Karlsson (Zweden) met Quintago VA en Christoffer Lindenberg (Denemarken) met Landiamo 8.

Bart Haselbekke wist met Qualif de Thurin de finale van de klasse 1.35 te winnen. Hij in de barrage Robert Havinga met Bacardi en Sander Geerink met Vitos voor te blijven. Het verschil tussen de nummer 1 en 2 was bijna een seconde.

De volledige uitslagen zijn te vinden op www.iichgroningen.nl.

Advertenties

Spannende finales in aanloop naar Grote Prijs Indoor Veendam

Door op zaterdag, 4 januari, 2014 - 18:43

Jur Vrieling wint met Noesar Calima finale klasse 1.30 m

ZUIDBROEK - In aanloop naar de Grote prijs worden vandaag een aantal spannende finales verreden in de klasse Young Horses en 1.30 meter. De finale in de klasse 1.30 m werd gewonnen door Jur Vrieling met Noesar Calima. Tweede werd Franklin Pasmus met Betagravin voor Robert Vos met Baltic Vdl.

Winnaar in de klasse Young Horses was Albert Zoer met Charlie Chaplin voor Maikel van der Vleuten met Casablanca en Chantal Regter met Curonia.

In de kleine finale 1.30m was Amanda Slagter met Vienna het snelste voor Mathilda Karlsson (Zweden) met Quintago VA en Christoffer Lindenberg (Denemarken) met Landiamo 8. Grote prijs

Vanaf ongeveer 21.00 uur start de Grote Prijs van Indoor Veendam. Deelnemers zijn onder andere Albert Zoer, Suus Kuyten, Ben Schroder, Maikel van der Vleuten en lokale favorieten Jur Vrieling en Suzanne Tepper. De volledige uitslagen en startlijsten zijn te vinden op www.iichgroningen.nl.

Advertenties

Publiek loopt uit voor Hengstencompetitie

Door op zondag, 29 december, 2013 - 17:00

ZUIDBROEK - Tijdens Indoor Groningen werd zaterdag de vierde wedstrijd in GMB-KWPN Hengstencompetitie verreden. Zowel tijdens het dag -als avondprogramma waren de tribunes in de Eurohal in Zuidbroek goed gevuld. Diederik van Silfhout won in de klasse L met Expression en in de klasse met Don-Tango B. In de klasse M springen won Otmar Eckermann met Coco Bongo Boy voor Patrick Lemmen met Dantos Hbc en Jan Conijn met Don't Touch It's Me.

Dressuur
Winnaar in de klasse Z werd Jose van Haaren met Cupido. Emmelie Scholtens werd tweede in de klasse L met Estoril en in klasse M met Dorado. Derde in de klasse L werd Benjamin Maljaars met Everdale. In de klasse M werd Lotte Jansen met Dark President D&R derde.

Springen
In de klasse L springen van de GMB KNHS/KWPN hengstencompetitie won James Robert Billington met Etoulon Vdl. Tweede werd Kristian Houwen met Edinburgh voor Samantha Bos met El Clarimo op de derde plaats. De klasse Z springen werd gewonnen door Kristian Houwen met Cidane.

De GMB KNHS/KWPN Hengstencompetitie is een unieke gelegenheid om de jonge goedgekeurde KWPN-hengsten in actie te zien. De Hengstencompetitie heeft ten doel fokkers en belanghebbenden een inzicht te geven in de prestatiecapaciteiten van de hengsten. Dit seizoen kent de hengstencompetitie vier wedstrijden en een finale tijdens de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch.

Shows
Tijdens CSI2* IICH Groningen zijn er een aantal shows, namelijk:

 • Demonstratie van Christa Larmoyeur (3 januari)
 • Ruiterbal met medewerking van Given (3 januari)

Ook de Puissance is weer in het programma opgenomen. Deze wedstrijd wordt op 3 januari 2014 verreden.

Het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen vind plaats tot en met 4 januari 2014 in de Eurohallen van het Van der Valk Complex in Zuidbroek.

Advertenties

B-springen brengt leuke wedstrijden voor de kerstdagen

Door op dinsdag, 24 december, 2013 - 21:08

ZUIDBROEK - voor de kerstdagen stond het B-springen op het programma tijdens Indoor Groningen. Brenda Heeres met Chrisstien H, Yvet Hooiveld met Elsa, Rianne Visscher met Ofichems Doc en Simone Benthem met Dynamite wisten de verschillende rubrieken op hun naam te schrijven.

Het B- springen bracht leuke wedstrijden met veel spanning en strijd. De volledige uitslagen van deze dag zijn terug te vinden op www.iichgroningen.nl.

KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie
Ook dit jaar maakt Indoor Groningen deel uit van de KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie. De KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie geeft op 28 december een unieke gelegenheid om de jonge goedgekeurde KWPN-hengsten in actie te zien.

Shows
Tijdens CSI2* IICH Groningen zijn er een aantal shows, namelijk:

 • Ride and drive; kür op muziek van 4 Friese paarden met sjezen (27 december)
 • IJslandrijders www.ijrn.nl (28 december)
 • Tuigpaarden Stal Mekkes (28 december)
 • Demonstratie van Christa Larmoyeur (3 januari)
 • Ruiterbal met medewerking van Given (3 januari)

Ook de Puissance is weer in het programma opgenomen. Deze wedstrijd wordt op 3 januari 2014 verreden.

Tijdens de kerstdagen zijn er geen wedstrijden. Op 27 december gaat Indoor Groningen verder om 8.30 uur met dressuur in de klasse ZZ-Licht, ZZ-Zwaar, Prix ST Georges en Grand Prix. Het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen vind plaats tot en met 4 januari 2014 in de Eurohallen van het Van der Valk Complex in Zuidbroek.

Advertenties

Nieuwjaarszwemdisco voor basisschool Muntendam

Door op maandag, 23 december, 2013 - 21:50

MUNTENDAM - Op vrijdagavond 3 januari 2014 zal er voor alle basisschool leerlingen een Nieuwjaarszwemdisco georganiseerd worden door de Stichting Jeugdwerkgroep Muntendam in het DS. G.v.d. Noortbad te Muntendam, dit in samenwerking met het badpersoneel.

Kinderen die geen diploma hebben moeten onder begeleiding van de ouders/verzorgers.
Als entree vraagt de werkgroep weer een kleine bijdrage.

Advertenties

Geslaagde finaledag DCIG competitie paarden

Door op maandag, 23 december, 2013 - 15:30

ZUIDBROEK - Traditioneel is één dag tijdens het CSI2* IICH Groningen voor de landelijke dressuurrubrieken klasse B t/m Z2. Vandaag zijn de finales van deze DCIG competitie Paarden gereden. In de klasse B en L won Ilse Hummel met Eliwando de kür op muziek. Laura Zwart met Lumen Express werd tweede voor Marissa Spoor met Empire S. De kür op muziek in de klasse M en Z is gewonnen door Marjan Hooge met Fulltime voor Linda Kouwenhoven met Diva en Marloes Oosterhof met Asimone B. Evenals voorgaande jaren kwalificeren de beste combinaties van deze DCIG (Dressuur Competitie Indoor Goningen)-competitie zich voor de wedstrijd. De volledige uitslagen van deze dag zijn terug te vinden op www.iichgroningen.nl.

Pony's
Dit jaar is er wederom een dressuurdag voor pony's. Ook hiervoor zijn selectiewedstrijden verreden. De finale van de DCIG Competitie Pony's 2013 wordt op 23 december verreden in de klasse B t/m Z2. De volledige uitslagen van deze dag zijn terug te vinden op www.iichgroningen.nl.

Show
Vanavond heeft de Olympische dressuuramazone Imke Schellekens-Bartels een clinic gegeven die werd afgesloten met een kür op muziek. In 2008 heeft zij met Hunter Douglas Sunrise deelgenomen aan de Olympische Zomerspelen in Peking en won zij zilver in de landenwedstrijd.

Tijdens CSI2* IICH Groningen zijn een aantal shows, namelijk:

 • Ride and drive; kür op muziek van 4 Friese paarden met sjezen (27 december)
 • IJslandrijders www.ijrn.nl (28 december)
 • Tuigpaarden Stal Mekkes (28 december)
 • Demonstratie van Christa Larmoyeur (3 januari)
 • Ruiterbal met medewerking van Given (3 januari)

KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie
Ook dit jaar maakt Indoor Groningen deel uit van de KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie. De KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie geeft op 28 december een unieke gelegenheid om de jonge goedgekeurde KWPN-hengsten in actie te zien. Het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen vind plaats tot en met 4 januari 2014 in de Eurohallen van het Van der Valk Complex in Zuidbroek.

Advertenties

Politie zoekt getuigen overval Action Oude Pekela

Door op maandag, 23 december, 2013 - 05:24

OUDE PEKELA - De politie stelt een onderzoek in naar een overval die maandagmorgen plaatsvond in een Action winkel aan de Feiko Clockstraat. Rond 08.00 uur drongen drie gemaskerde mannen de winkel binnen waarna zij onder bedreiging van wapens geld van het personeel eisten.

Na hun daad gingen de mannen, die gekleed waren in donkere kleding ervandoor in een kleine zwarte auto. Deze verdween in de richting van Winschoten.

De politie wil graag in contact komen met getuigen die voor of na de overval informatie hebben die belangrijk kan zijn voor het onderzoek. Uiteraard wil de politie ook graag in contact komen met mensen die anderszins informatie hebben over deze overval. Zij kunnen de politie bellen via telefoonnummer 0900-8844. Wanneer u anoniem wenst te blijven, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

Advertenties

52 ste editie Indoor Groningen van start

Door op zaterdag, 21 december, 2013 - 16:04

ZUIDBROEK - De 52ste editie van het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen is vandaag van start gegaan met het springconcours in de klasse L. Vandaag werden er 6 rubrieken verreden in deze klasse. Jan Emmens, Maureen Bonder, Henk Hooge, Mariol Middel, Marit Hoekstra en Marjan Hooge wisten elk een rubriek te winnen.

Morgen, zaterdag 21 december, worden de laatste groepswedstrijden in de klasse L gereden, gevolgd door de kleine finale en de finale. Tevens wordt 's avonds de Hang and Jump wedstrijd gehouden, aangeboden door Schomaker Mannenmode Veendam. Hierbij wordt de tijd voor het puntenparcours bepaald wordt door de tijd dat een partner aan een spijkerbroek hangt.

Dressuur
Traditioneel is één dag tijdens het CSI2* IICH Groningen voor de landelijke dressuurrubrieken klasse B t/m Z2. Dit jaar is er wederom een dressuurdag voor pony's op 23 december. Evenals voorgaande jaren kwalificeren de beste combinaties van de DCIG-competitie zich voor deze wedstrijd

Show
Op zondag 22 december geeft de Olympische dressuuramazone Imke Schellekens-Bartels een clinic. In 2008 heeft zij met Hunter Douglas Sunrise deelgenomen aan de Olympische Zomerspelen in Peking en won zij zilver in de landenwedstrijd. Naast deze clinic zijn er tijdens CSI2* IICH Groningen een aantal shows, namelijk:

 • Hang and Jump (21 december)
 • Ride and drive; kür op muziek van 4 Friese paarden met sjezen (27 december)
 • IJslandrijders www.ijrn.nl (28 december)
 • tuigpaarden Stal Mekkes (28 december)
 • demonstratie van Christa Larmoyeur (3 januari)
 • Ruiterbal met medewerking van Given (3 januari)

KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie
Ook dit jaar maakt Indoor Groningen deel uit van de KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie. De KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie geeft op 28 december een unieke gelegenheid om de jonge goedgekeurde KWPN-hengsten in actie te zien. De volledige uitslagen zijn te vinden op www.iichgroningen.nl. Het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen vind plaats tot en met 4 januari 2014 in de Eurohallen van het Van der Valk Complex in Zuidbroek.